Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o.o. z/s w Warszawie dla portalu www.ebooki.nowaera.pl


 • § 1. Słowniczek pojęć

  W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
  1. Aplikacja – aplikacja mobilna stanowiąca oprogramowanie instalowane na urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez system operacyjny Android lub iOS, za pomocą której Dostawca świadczy Usługę w zakresie określonym w Regulaminie. Pobranie aplikacji jest możliwe z platformy dystrybucyjnej App Store lub Google Play.
  2. Dostawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, zwana dalej: Nowa Era.
  3. E-book – każdy podręcznik cyfrowy znajdujący się w Zasobach dostępnych za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji w ramach Usługi.
  4. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do Portalu lub Aplikacji.
  5. Kod aktywacyjny – kod składający się z ciągu znaków i nadany przez Dostawcę, umożliwiający Użytkownikowi jednorazową autoryzowaną rejestrację na Portalu i utworzenie Konta na Portalu (tzw. link aktywacyjny).
  6. Kod dostępu – kod składający się z ciągu znaków i nadany przez Dostawcę dla danego E-booka znajdującego się w Zasobach, umożliwiający Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do tego E-booka i odczytanie jego treści.
  7. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla zarejestrowanego Użytkownika w ramach Portalu, umożliwiający mu korzystanie z wszystkich aktualnie dostępnych funkcjonalności dostępnych na Portalu lub w Aplikacji i świadczonych w ramach Usługi. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami. Dla Zasobów dedykowanych dla części gimnazjalnej lub dla części szkoły podstawowej wymagane są odrębne Konta.
  8. Portal – internetowa platforma należąca do Dostawcy, składająca się z części dedykowanej dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum, umieszczona pod adresem https://www.ebooki.nowaera.pl, za pomocą której Dostawca świadczy Usługę.
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu, Aplikacji, Usług i Zasobów.
  10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp i zasady korzystania z Portalu, Aplikacji oraz Usług świadczonych przez Dostawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
  11. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji na rzecz zarejestrowanych w nich Użytkowników, w szczególności umożliwiające dostęp do Zasobów i korzystanie z wybranych przez Użytkownika E-booków w sposób określony w Regulaminie.
  12. Użytkownik – osoba fizyczna, która odpowiednio dokonuje procesu rejestracji zgodnie z § 3 Regulaminu lub dokonała skutecznej rejestracji na Portalu i dla której zostało utworzone Konto na Portalu lub która dokonała rejestracji za pośrednictwem Aplikacji, w każdym z wymienionych przypadków korzystająca z Usługi świadczonej przez Dostawcę w zakresie określonym w Regulaminie.
  13. Zasoby – usystematyzowany zbiór materiałów edukacyjnych należących do Dostawcy, dostępnych za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji w formie cyfrowych podręczników (E-booków). Zasoby obejmują wybrane przedmioty wchodzące w zakres podstawy programowej dla szkoły podstawowej lub gimnazjum i są udostępniane przez Dostawcę na rzecz Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie, w zależności od dokonanego przez nich wyboru z części Portalu dedykowanej dla gimnazjum lub części Portalu dedykowanej dla szkoły podstawowej.
 • § 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
   3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających Usług świadczonych przez Dostawcę.
  2. Dostawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Portalu przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług na etapie rejestracji do Portalu, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  3. Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rejestracji za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji.
  5. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
  6. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  7. Warunkiem korzystania z Usług przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu.
  8. Rejestracja i korzystanie z Usług świadczonych w ramach Portalu jest dobrowolne.
 • § 3. Zawarcie umowy i założenie konta
  1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i/lub zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki prywatności i/lub przystąpienia do korzystania z Usługi.
  2. Użytkownik może dokonać rejestracji za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji, z tym zastrzeżeniem, że rejestracja w celu korzystania z Zasobów dedykowanych dla gimnazjum jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Portalu.
  3. Użytkownik przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   4. jest upoważniony do działania w imieniu posiadacza Konta,
   5. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  4. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w imieniu osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, rejestracji musi dokonać przedstawiciel ustawowy takich osób. W takim przypadku osoba niepełnoletnia wypełniająca formularz rejestracyjny podaje również adres e-mail przedstawiciela ustawowego, w celu dokonania przez niego rejestracji i potwierdzenia Kodu aktywacyjnego (link aktywacyjny).
  5. Osoba fizyczna lub jej przedstawiciel ustawowy w celu rejestracji wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego dostępnego za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji.
  6. Wypełnienie formularza formularza i potwierdzenie przez osobę fizyczną lub jej przedstawiciela ustawowego prawdziwości danych ujawnionych w formularzu rejestracyjnym powoduje wysłanie na podany przez nią w formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej Kod aktywacyjny (link aktywacyjny). Zakończenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie Kodu aktywacyjnego (linku aktywacyjnego).
  7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie Kodów aktywacyjnych z przyczyn od niego niezależnych.
  8. Ryzyko utraty Kodu aktywacyjnego w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją ponosi Użytkownik.
  9. Dostawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne Konto o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
  10. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Dostawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  11. Dostawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu lub jeżeli Dostawca uzyska uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Dostawcy.
  12. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu swojego adresu e-mail oraz Hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  13. Użytkownik w ramach Portalu może mieć tylko jedno Konto odpowiednio dla każdej części, dedykowanej gimnazjum lub szkole podstawowej.
 • § 4. Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach umowy
  1. Portal i Aplikacja to systemy informatyczne, w ramach których Dostawca świadczy Usługę Użytkownikom, w szczególności udostępnia Zasoby.
  2. Dostawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkowników przez cały okres obowiązywania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że dostęp do E-booka do którego Użytkownik posiada Kod dostępu, świadczony będzie w okresie od aktywacji Kodu dostępu w danym roku szkolnym do końca tego roku szkolnego, tj. nie dłużej niż do 31 sierpnia. Po tym okresie Użytkownik może nabyć na zasadach określonych Regulaminem nowy Kod dostępu na kolejny rok szkolny.
  3. Użytkownik może zarejestrować się za pośrednictwem Aplikacji lub Portalu i utworzyć Konto w dowolnym czasie, jednakże świadczenie Usługi realizowane jest zgodnie z ust. 2.
  4. Użytkownik może nabyć Kod dostępu do danego E-booka w ramach zamówienia wybranych serii podręczników Dostawcy wydanych na dany rok szkolny, realizowanego indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły. Kody dostępu zostaną przesłane do Użytkownika będącego nauczycielem na wskazany przez niego adres e-mail. Kody dostępu dla Użytkowników będących uczniami zostaną przesłane drogą elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres e-mail szkoły i rozdysponowane wśród uczniów.
  5. Niezależnie od postanowień ust. 4 Kody dostępu do dowolnych E-booków mogą być udostępniane Użytkownikom w ramach realizowanych przez Dostawcę akcji promujących stosowane rozwiązania cyfrowe, na zasadach określanych odrębnie w regulaminach promocji przygotowywanych na potrzeby tych akcji.
 • § 5. Warunki techniczne świadczenia usług przez Dostawcę
  1. Do korzystania z Usług w procesie:
   1. rejestracji – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   2. logowania w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   3. przeglądania E-booków w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   4. rejestracji na urządzeniach mobilnych w przeglądarce w trybie online – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
   5. logowania na urządzeniu mobilnym w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
   6. przeglądania E-booków na urządzeniu mobilnym w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
   7. pracy offline w Aplikacji – wymagane są urządzenie mobilne, zainstalowana Aplikacja i zalogowany użytkownik,
   8. ściągnięcia E-booków w Aplikacji – wymagane jest urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   9. ściągnięcia Aplikacji zgodnie z regulaminem platformy dystrybucyjnej, na której dostępna jest do pobrania Aplikacja – wymagane jest urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
   1. przeglądarki: Chrome 44 lub wyższa, Firefox 39 lub wyższa, Internet Explorer 10 lub wyższa, Safari 7 lub wyższa,
   2. włączona obsługa „ciasteczek” (cookies).
  3. Aplikacja dedykowana do przeglądania E-booków z podstawy programowej gimnazjalnej wykonywana jest dla urządzeń z systemem operacyjnym Android. Aplikacja dedykowana dla E-booków z podstawy programowej dla szkół podstawowych wykonywana jest dla urządzeń z systemem operacyjnym Android i iOS.
  4. Dostawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług za pośrednictwem Portalu niezwłocznie po utworzeniu Konta, a za pośrednictwem Aplikacji – po dokonaniu rejestracji.
 • § 6. Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
   2. okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Portalu i/lub w Aplikacji w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
   3. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i/lub Aplikacji i/lub świadczeniem Usług,
   4. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail lub błędne fałszywe dane w formularzu rejestracyjnym,
   5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
   6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług i/lub Portalu i/lub Aplikacji, narzędzi oraz sposobu działania Portalu i/lub Aplikacji bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do całości Portalu/Aplikacji lub jego/jej części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem/Aplikacją lub jego/jej częścią, z których tytułu Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Dostawcy.
  3. Użytkownik ma prawo do zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  4. Użytkownik w ramach realizacji Umowy i korzystania z Portalu lub Aplikacji nie jest uprawniony do:
   1. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Portalu lub Aplikacji, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku i warunków licencyjnych określonych w § 9,
   2. podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu/Aplikacji oraz korzystania z Portalu/Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   3. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
 • § 7. Nieodpłatny charakter Portalu

  Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników w ramach Portalu i Aplikacji są nieodpłatne.

 • § 8. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Dostawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
  2. Dostawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. informacje oraz materiały pobrane za pośrednictwem Portalu/Aplikacji lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet,
   3. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
   4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będącego następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   5. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzeganie przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
   6. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu lub Aplikacji,
   7. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła Użytkownika,
   8. następstwa działań podjętych przez Użytkowników i stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   9. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
   10. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 • § 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencje
  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stanowiących część Portalu/Aplikacji, w tym zarówno do całego utworu, jak i jego fragmentów, a w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Portal/Aplikację lub pozwalających na korzystanie z Usługi są zastrzeżone na rzecz Dostawcy. Zasady korzystania z Aplikacji określone zostały w załączniku nr 1 do Regulaminu.
  2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu/utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i niemożliwej do przeniesienia licencji na korzystanie z Zasobów udostępnionych za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji do Zasobów na następujących polach eksploatacji: zwielokrotniania w formie elektronicznej utrwalania w części lub w całości, niezależnie od standardu, systemu lub formatu, wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Zasobów, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb.
  5. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:
   1. tłumaczenia i przystosowywania utworów zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w utworach,
   2. rozpowszechniania informacji pobranych z wybranego Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
   3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Użytkownika.
  6. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
 • § 10. Ochrona danych osobowych
  1. Dostawca przetwarza za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji wyłącznie dane osobowe Użytkowników i/lub ich przedstawicieli ustawowych niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy o świadczeniu usług przez Dostawcę, określonej niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników i/lub ich przedstawicieli ustawowych przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  2. Dostawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. Dostawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi: nazwisko i imiona Użytkowników, nazwisko i imiona przedstawicieli ustawowych Użytkowników, adres e-mail, datę urodzenia.
  3. Dostawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dostawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i/lub ich przedstawicieli ustawowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  5. Dostawca zapewnia Użytkownikom i ich przedstawicielom ustawowym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do wglądu do własnych danych, prawo do żądania aktualizacji danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
  6. Dane osobowe Użytkowników i/lub ich przedstawicieli ustawowych po wyrażeniu przez nich prawidłowej zgody mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do przesyłania drogą elektroniczną informacji o Usługach świadczonych w ramach Portalu lub Aplikacji oraz do wysyłania do Użytkowników, pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail informacji promocyjnych i reklamowych, a także w innych celach komercyjnych w ramach działalności wydawniczej Dostawcy.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług, Użytkownik i/lub jego przedstawiciel prawny może zgłosić Dostawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
  8. Dostawca może również udostępnić dane osobowe Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego w szczególnych przypadkach, w których są podstawy, by sądzić, że udostępnienie tych danych jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z Użytkownikiem, którego działanie może powodować naruszenie (w skali krajowej zarówno, jak i międzynarodowej) praw pozostałych Użytkowników lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane także na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 • § 11. Rozwiązanie umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na następujący adres e-mail Dostawcy: support@ebooki.nowaera.pl.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej lub przesłania wiadomości na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
  3. Dostawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
  4. Rozwiązanie Umowy powoduje jednocześne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
 • § 12. Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
  2. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu Umowy.
  3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, tracą również ważność wszelkie udzielone na jej podstawie licencje.
 • § 13. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, lub w formie elektronicznej na adres e-mail: support@ebooki.nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 14. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
  2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia Usług w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według siedziby Dostawcy.
  3. Korzystanie z Portalu lub Aplikacji oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich za pośrednictwem Portalu i Aplikacji oraz poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  5. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu i Aplikacji reguluje dodatkowo dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronach internetowych Portalu.
  6. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
  7. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Konie trojańskie:
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu do komputera użytkownika i przejęcie kontroli nad tym urządzeniem.
 2. Wirusy:
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, zainstalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika.
 3. Spam:
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  3. powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby oni sobie oglądać, np. treści obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.
 4. Robaki:
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

LICENCJA NA KORZYSTANIE Z APLIKACJI


 • § 1
  1. Dostawca udziela Użytkownikom licencji na niewyłączne, nieprzenoszalne korzystanie z Aplikacji wraz z aktualizacją oraz z towarzyszącą jej dokumentacją.
  2. Przeznaczenie, funkcje, właściwości i parametry Aplikacji opisane są w postaci dokumentu elektronicznego dołączonego do Aplikacji. Wskazana dokumentacja będzie w dalszej części zwana Dokumentacją.
  3. Licencja wskazana w §1 ust. 1 zostaje udzielona na warunkach podanych poniżej na okres korzystania z Usługi przez Użytkownika.
 • § 2

  Dostawca oświadcza, że:
  1. Aplikacja określona szczegółowo w § 1 ust. 1 i 2 stanowi przedmiot praw autorskich w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. przysługują mu wyłączne prawa autorskie majątkowe do Aplikacji;
  3. prawa te nie są w zakresie objętym umową w żaden sposób ograniczone.
 • § 3
  1. Dostawca udostępnia Aplikację Użytkownikowi oraz udziela mu prawa używania jej na warunkach określonych w niniejszej licencji na 3 urządzeniach mobilnych użytkowanych przez Użytkownika. Limit urządzeń może ulec zmianie.
  2. Żadne postanowienie wynikające z udzielonej licencji nie może być interpretowane jako przenoszące na Użytkownika własność praw do Aplikacji i dokumentacji. Autorskie prawa majątkowe do nich pozostają przy Dostawcy.
  3. Udzielona licencja:
   1. nie jest ograniczona terytorialnie,
   2. ma charakter niewyłączny i bezpłatny; zapis ten może ulec zmianie,
   3. nie upoważnia do udzielania sublicencji,
   4. jest niezbywalna i nie może być przedmiotem zastawu.
  4. Niniejsza licencja nie upoważnia Użytkownika do:
   1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub w części w sposób inny niż możliwy na podstawie udzielonej licencji,
   2. udostępniania Aplikacji osobom trzecim,
   3. przekazania Aplikacji w dowolnej formie, nawet łącznie ze sprzętem, stronie trzeciej bez uzyskania zgody Dostawcy, w tym także przekazania go szkole, placówce, instytucji lub organizacji powstałej w miejsce Użytkownika w wyniku jego likwidacji lub reorganizacji,
   4. wprowadzania zmian w Aplikacji lub jej adaptacji.
  5. Użytkownikowi w ramach wykonywania praw wynikających z licencji nie wolno, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Dostawcy wyrażonego na piśmie, tłumaczyć i przystosowywać Aplikacji, zmieniać jej układu lub dokonywać w niej jakichkolwiek zmian, w tym w celu usunięcia błędów w systemie.
  6. Dostawca ma prawo domagać się od Użytkownika zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów komputerowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwienie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń Aplikacji.
 • § 4
  1. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody Użytkownika związane z posługiwaniem się Aplikacją, a także za szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z eksploatacją rezultatów uzyskanych bezpośrednio lub pośrednio w skutek posługiwania się Aplikacją przez Użytkownika lub osobę trzecią. Dostawca nie odpowiada również za utratę bazy danych i wynikające z tego skutki oraz za szkody związane z używaniem Aplikacji przez Użytkownika. W szczególności Dostawca nie odpowiada za szkody będące skutkiem wypadków losowych.
  2. Jeśli Użytkownik wykaże, że z winy Dostawcy doszło do powstania po jego stronie szkody, będzie mógł dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • § 5
  1. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia Aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych do posługiwania się nią. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik nie dochował w tym względzie należytej staranności albo udostępnił Aplikację innemu podmiotowi, Dostawca ma prawo żądać odszkodowania.
 • § 6

  Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  1. nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej licencji w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej; dla potrzeb niniejszej umowy pod pojęciem siły wyższej rozumiemy: nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne (np. powódź), atak hakerski itp.
  2. naruszenie zasad bezpiecznego użytkowania i nienależyte użytkowanie Aplikacji przez Użytkownika lub osoby, którym Użytkownik umożliwi użytkowanie Aplikacji, oraz za jakiekolwiek straty wynikłe z ich nieprzestrzegania.
 • § 7
  1. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania przy korzystaniu z Aplikacji adnotacji wskazujących na podmiot praw wyłącznych (prawa autorskiego, praw z rejestracji znaku towarowego) oraz innych oznaczeń wskazujących na Dostawcę), a także adnotacji wskazujących na ograniczenia swobody rozpowszechniania Aplikacji.
 • §8
  1. Użytkownik nie jest uprawniony do przeniesienia na osobę trzecią praw nabytych niniejszą licencją.
 • § 9
  1. Użytkownik może wypowiedzieć licencję w każdym terminie ze skutkiem określonym w ust. 4.
  2. Dostawca ma prawo do wypowiedzenia licencji w wypadku naruszenia przez Użytkownika jej postanowień.
  3. Wypowiedzenie zostanie sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Licencja wygasa we wskazanym przez wypowiadającego terminie lub, w razie jego braku – z dniem doręczenia wypowiedzenia.
  4. W wyniku wygaśnięcia licencji Użytkownik traci prawo do używania Aplikacji oraz wszelkie pozostałe prawa wynikające z niniejszej umowy.
 • § 10

  Licencja wchodzi w życie w momencie pierwszego uruchomienia Aplikacji przez Użytkownika, co jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień.