Regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Nowa Era Sp. z o.o. dla magazynu Świerszczyk

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spółkę działającą pod firmą Nowa Era Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem Serwisu (sklepu internetowego), którego jest Administratorem, a także za pośrednictwem którego świadczy Usługi, w tym sprzedaje Towary w Sklepie Internetowym.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu Cywilnego oraz wobec Konsumentów w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 3. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
  1. Administrator – Spółka działająca pod firmą Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,
  2. Cennik – udostępniona w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za Towary lub inne Usługi świadczone odpłatnie na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
  3. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  4. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny na Stronie Internetowej Serwisu umożliwiający utworzenie Konta,
  5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
  6. Hasło – ciąg znaków ustalonych i przekazanych Zarejestrowanemu użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie,
  7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – będąca Użytkownikiem lub Zarejestrowanym użytkownikiem,
  8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23.04.1963 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.),
  9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Administratorem) czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ Kodeksu Cywilnego),
  10. Konto – oznaczony adresem e - mail (Login) i Hasłem podany przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym,
  11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie
   i modyfikację danych Zamówienia takich jak m.in.: liczba zamówionych Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności oraz wpisanie ewentualnego kodu rabatowego przysługującego Klientowi,
  12. Login – indywidualna nazwa nadana i przekazana Zarejestrowanemu użytkownikowi przez Administratora po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie,
  13. Licencja – niewyłączne zezwolenie na korzystanie z Materiałów zgodnie z Regulaminem, udzielone Administratorowi przez Klienta w chwili zamieszczenia jakichkolwiek Materiałów na Stronie Internetowej Serwisu,
  14. Materiały – wszelkie wypowiedzi, recenzje, tagi, informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, przedmioty praw własności intelektualnej, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, niezależnie od charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia zamieszczone w Serwisie przez Klientów,
  15. Magazyn – czasopismo „Świerszczyk”,
  16. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona przez Administratora w sposób cykliczny na rzecz Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Administratora treści informacji handlowych zawierających w szczególności informacje o nowościach i promocjach w zakresie świadczonych Usług, w tym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także o Towarach. Newsletter wymaga odrębnej zgody Klienta,
  17. Okres Prenumeraty – 12 miesięcy,
  18. Okres Rozliczeniowy – okres korzystania z części Usług, za który pobierana jest opłata;
   w przypadku zakupu Prenumeraty Magazynu lub innej publikacji za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jest to okres na jaki został zakupiony ten rodzaj Usługi, zgodnie z Okresem Prenumeraty,
  19. Prenumerata – rodzaj Umowy Sprzedaży Towaru, na podstawie której Administrator zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Klienta Magazynu lub innego czasopisma przez wybrany Okres Prenumeraty,
  20. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej,
  21. Rejestracja – czynność wymagana w celu uzyskania statusu Zarejestrowanego użytkownika w rozumieniu Regulaminu,
  22. Serwis – platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, stworzona i utrzymywana przez Administratora, pełniąca funkcje Sklepu internetowego, jak również umożliwiająca korzystanie z Usług, dokonywanie recenzji Towarów oraz dodawanie Tagów produktów,
  23. Sklep Internetowy – sklep internetowy udostępniany Klientom za pośrednictwem Serwisu przez Administratora jako sprzedawcę Towarów,
  24. Strona Internetowa Serwisu – strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem: swierszczyk.pl – na Stronie głównej Serwisu oraz pod wszelkimi rozszerzeniami tego adresu sklep.swierszczyk.pl
  25. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Zawartości na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Klientem a Administratorem na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem,
  26. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Administratorem jako sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
  27. Usługi – treści i narzędzia udostępniane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu związane z procesem zakupu oferowanych produktów i usług drogą elektroniczną, w szczególności Newsletter, Konto, sprzedaż Towarów w Sklepie Internetowym – na zasadach określonych w Regulaminie,
  28. Usługa Elektroniczna – Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu,
  29. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683 ze zm.),
  30. Zablokowanie dostępu do Usług – stan, w którym Klient nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Usług,
  31. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usług odpłatnych, w tym Umowy Sprzedaży,
  32. Zarejestrowany użytkownik – Klient, który dokonał skutecznej Rejestracji,
  33. Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez Administratora oraz Materiały.
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości, z zastrzeżeniem Materiałów, przysługują wyłącznie Administratorowi, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego. Serwis świadczy Usługi oraz prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz realizuje inne świadczenia przewidziane przez dostępne w danej chwili funkcjonalności Serwisu.
 3. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości w celach zawodowych lub zarobkowych, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z późn. zm.).
 5. Zawartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowana w sposób prawnie wiążący pomiędzy Klientem a Administratorem.
 6. Administrator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym Usług świadczonych przez Administratora, osobie trzeciej, bez informowania o tym Klientów.
 7. Wszystkie informacje zawarte na Stronie internetowej Serwisu w ramach Sklepu Internetowego, odnoszące się do Towarów (łącznie z Cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 8. Klienci mogą kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00 , za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacji:
  1. telefon: 801-88-10-10,
  2. faks: 58 322 45 60,
  3. e-mail: sklep@swierszczyk.pl,
  4. listownie: Nowa Era Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146D 02-305 Warszawa
 • 2. Korzystanie z Serwisu
 1. Niezależnie od korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się Klienta (zarówno Użytkownika, jak i Zarejestrowanego użytkownika) z Zawartością. Takie korzystanie jest dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga od Klienta poczynienia żadnych formalności, w tym Rejestracji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności Serwisu, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym Rejestracji lub odpłatności. O powyższych okolicznościach, w tym o zmianie Regulaminu w powyższym zakresie, Administrator, poinformuje poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatów, w tym zakresie na Stronie Internetowej Serwisu.
 2. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze, Chrome wszystkie wersje) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 i nowszą, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 4. Wymagane jest także posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 5. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Klientowi nie przysługują żadne prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania z niej w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Materiałów przez niego zamieszczonych.
 7. Klient, z zastrzeżeniem Materiałów przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
 8. Poza uprawnieniami Klienta jakie wynikają z możliwości zamieszczania Materiałów, Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 9. W ramach Serwisu Administrator może umieszczać reklamy lub inne treści komercyjne, w tym marketingowe, handlowe, promocyjne, w różnych formach.
 10. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Administrator dokłada staranności w celu zamieszczania w Serwisie informacji najbardziej aktualnych i pełnych, tym niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, możliwość zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutki ich zastosowania. Użytkownik korzysta z Zawartości na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 11. Klienci są uprawnieni do zamieszczania w Serwisie Materiałów, w szczególności recenzji Towarów, jednak wyłącznie w zakresie, formie i w sposób zgodny z aktualnymi funkcjonalnościami Serwisu.
 12. Zamieszczając Materiał w Serwisie Klient oświadcza, że:
  1. zamieszczenie Materiału w Serwisie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr oraz ponosi za to oświadczenie pełną odpowiedzialność,
  2. zwolni Administratora, jego właścicieli, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem i korzystaniem z Materiałów w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
 13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 14. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Klientów.
 15. Zabronione jest Klientom uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.
 16. Administrator potwierdza, iż niezależnie od podjętych przez niego działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu, ze względu na publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, Klienci powinni liczyć się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klienci powinni również w celu podwyższenia bezpieczeństwa swojego sprzętu oraz danych stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia poprzez stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej.
 17. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy etc., bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Administratora do Klientów dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia loginu, Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Administrator zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.
 • 3. Zawarcie Umowy
  1. Umowa może być zawarta:
   1. z Użytkownikiem – bez Rejestracji,
   2. z Zarejestrowanym użytkownikiem – w wyniku skutecznie dokonanej Rejestracji.
  2. Umowa o korzystanie na zasadach określonych w Regulaminie z nieodpłatnego dostępu do Serwisu zostaje zwarta każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Użytkownika lub Zarejestrowanego użytkownika.
  3. Umowa o korzystanie na zasadach określonych w Regulaminie z odpowiednich Usług płatnych, w tym Umowa Sprzedaży – zostaje zawarta:
   1. z Użytkownikiem – w wyniku skutecznego złożenia przez niego Zamówienia,
   2. z Zarejestrowanym użytkownikiem – po skutecznie dokonanej Rejestracji i złożeniu Zamówienia.
  4. Klient informowany jest o odpłatności za odpowiednią Usługę na Stronie Internetowej Serwisu oznaczeniem na przycisku służącym do złożenia zamówienia o treści: „z obowiązkiem zapłaty”.
 • 4. Usługi
  1. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
  3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom Zawartości drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, a także na możliwości zakupu Towarów przez Użytkowników w ramach Sklepu Internetowego.
  4. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Klientom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
  6. Newsletter jest Usługą bezpłatną, dostępną dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego Formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu i wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
  7. Newsletter jest przesyłany do Klientów, którzy dokonali jego subskrypcji.
  8. Możliwość korzystania przez Klientów z Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  9. Dla skutecznego zakończenia procedury subskrypcji Newslettera niezbędna jest następie aktywacja tej subskrypcji przez Klienta. W tym celu konieczne jest kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Administratora na podany przez Klienta adres e-mail, w celu weryfikacji tego adresu.
  10. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera w sposób określony w jego treści.
  11. Każdy Newsletter zawiera:
 1. informację o nadawcy,
 2. wypełnione pole temat, określające jego treść,
 3. informację o sposobie rezygnacji z subskrypcji Newlettera lub zmianie parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).
 • 5. Rejestracja
  1. Rejestracja jest nieodpłatna i polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej Serwisu, w którym Klient podaje obowiązkowo w odpowiednich polach oznaczonych gwiazdką swoje, następujące dane:
   1. Imię,
   2. nazwisko;
   3. adres e-mail;
   4. hasło.
  2. Klient może podać także ewentualne inne dane niż określone w ust. 1, przewidziane w Formularzu Rejestracyjnym. W ramach Formularza Rejestracyjnego Klient wybiera również Hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu.
  3. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania wszystkich jego postanowień.
  4. Klient zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów. Postanowienie to stosuje się również odpowiednio do Hasła wybranego przez Klient w ramach Formularza Rejestracyjnego.
  5. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych, na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość e-mail od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
  6. W chwili potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta w sposób wskazany w wiadomości
   e-mail, o której mowa w ust. 5, pomiędzy Administratorem a Klientem zawarta zostaje Umowa
   w zakresie dotyczącym jego Konta, jako Zarejestrowanego użytkownika w Serwisie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usługi Konta przez Administratora na rzecz Klienta uznaje się chwilę wysłania Formularza Rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Klienta potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Klienta.
  7. Zarejestrowany może w dowolnym momencie zrezygnować z posiadania Konta, zgłaszając Administratorowi odpowiedni wniosek w tym zakresie na adres e-mail: sklep@pl lub telefonicznie pod numerem:
   1. 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych),
   2. 58 322 45 60
  8. Rejestracja i związane z tym Konto Klienta oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.
 • 6. Sklep Internetowy
  1. Sklep Internetowy jest dostępny na Stronie Internetowej Serwisu. Korzystanie z jego funkcjonalności jest nieodpłatne.
  2. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest: posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz prawidłowe złożenie zamówienia (dalej „Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na Stronie internetowej Serwisu.
  3. Zamówienia mogą być składane przez wszystkich Klientów, w tym zarówno Użytkowników, jak i Zarejestrowanych użytkowników, z wykorzystaniem Koszyka, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownicy przy składaniu Zamówienia muszą każdorazowo podać dane, o których mowa w ust. 4 pkt 3, w ramach Formularza Zamówienia. Klient (zarówno Użytkownik, jak i Zarejestrowany użytkownik) podaje w ramach Formularza Zamówienia pozostałe, wskazane przez Administratora, dane niezbędne do dostarczenia Towaru. Ponadto w ramach Formularza Zamówienia Klient może podać dane niezbędne do wystawienia faktury obejmującej Zamówienie, z tym zastrzeżeniem, że ich niepodanie może uniemożliwić wystawienie faktury.
  4. Zamówienie można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Serwisu. W Zamówieniu Klient określa:
 • zamawiane Towary,
 • sposób płatności,
 • dane niezbędne do dostarczenia Towaru:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy),
  • nazwę/ firmę (w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę),
  • numer NIP (w przypadku Zamówień składanych przez Przedsiębiorcę),
  • nr telefonu,
  • numer Karty, w przypadku gdy jest jej posiadaczem i korzysta z uprawnień zgodnie z Regulaminem.
 1. Użytkownik w ramach każdego Zamówienia podaje swoje dane, w tym dane osobowe, niezbędne do realizacji Zamówienia, wyszczególnione w Formularzu Zamówienia.
 2. Niezależnie od powyższego w ramach składania Zamówienia Klient (zarówno Użytkownik, jak i Zarejestrowany użytkownik) podaje dane niezbędne do wystawienia faktury oraz dostarczenia Towaru.
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Administratora, na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu Zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Administratorem Umowy Sprzedaży danego Towaru.
 4. Prezentacja Towarów w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży złożoną przez Klienta. Wysłane przez Administratora potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej, akceptującej czas realizacji Zamówienia, warunki dostarczenia i cenę Towaru.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie w przypadku gdy zamówiony Towar jest dostępny
  u Administratora. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient otrzymuje stosowną informację o anulowaniu Zamówienia w zakresie w jakim z powyższego względu nie może ono być zrealizowane. W przypadku zapowiedzi sprzedaży Towaru w Sklepie Internetowym, obok informacji o Towarze uwidoczniona jest data jego dostępności w sprzedaży.
 6. Termin realizacji Zamówienia rozumiany jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
  W przypadku Zamówienia Prenumeraty termin dostawy wynosi do 14 dni od ukazania się danego numeru czasopisma lub Magazynu w Okresie Prenumeraty.
 7. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono Zamówienie.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne, w tym za działania i zaniechania pomiotów świadczących usługi pocztowe, przewozowe, kurierskie czy internetowe.
 9. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich, jako ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danym Towarze jest wiążąca dla Użytkownika w chwili złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 9. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury podane są również ceny netto Towarów (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w cenie brutto. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztu przesyłki. Informację o kosztach przesyłki Klient otrzymuje przed złożeniem Zamówienia.
 10. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu płatności. W przypadku Prenumerat płatność dokonywana jest z góry za cały Okres Prenumeraty.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Towarów znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 12. Zamówienie będzie dostarczone do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 13. Zamówienia złożone w Sklepie Internetowym realizowane są tylko w formie wysyłkowej (brak odbioru osobistego).
 14. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji Zamówienia + czas dostawy.
 15. W ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego możliwa jest wyłącznie płatność elektroniczna i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU.pl,
 16. Aktualne sposoby płatności za Towary będą wskazywane na Stronie Internetowej Serwisu, w zakładce: formy płatności.
 17. Klienci dokonujący zakupów w Serwisie wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu.
 18. Oferta Sklepu Internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Administratora jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.
 19. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Towaru, Administrator zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 • 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta
  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klientom nabywającym Towary jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży (zrezygnowania z Towaru) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego – w terminie 14 dni od daty: wydania Towaru objętego Zamówieniem (odebrania przesyłki), a w przypadku rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach - od daty objęcia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa Sprzedaży dotyczy regularnego dostarczania Towaru przez czas oznaczony (np. w przypadku zamówienia prenumeraty czasopism) – od daty objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy w ramach dostarczania takiego Towaru.
  2. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Administratora na adres: Nowa Era Sp. z o.o. – Magazyn, Duchnice ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki w ostatnim dniu terminu wskazanego w ust. 1, stosownego oświadczenia wraz z Towarem, z którego Klient rezygnuje oraz otrzymanym paragonem/fakturą VAT. Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży dostępny jest na Stronie Internetowej Serwisu w zakładce Odstąpienie od umowy.
  3. Sklep niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy dokonywaniu zakupu Towaru.
  4. Zwracane Towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
  5. Zwracany Towar należy odesłać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy na adres: Nowa Era Sp. z o.o. – Magazyn, Duchnice ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  6. Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności, w tym poniesionych przez niego kosztów dostarczenia mu Towaru. Administrator jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztów dostarczenia mu Towaru tylko do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Administratora w ramach Sklepu Internetowego.
  7. Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Towaru.
  8. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:
   1. o świadczenie Usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo do odstąpienia od Umowy,
   2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę,
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym – jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 • 9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w ramach świadczenia Usług, podanych przez Klienta w ramach Rejestracji, składania Zamówienia, Umów Sprzedaży jest Administrator (dalej także: Administrator Danych).  Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, w celach:
 3. zawarcia i realizacji umowy (regulaminu) – 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. realizacji składanego przez Klienta zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 5. realizacji płatności dokonywanych przez Klienta w ramach zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 6. rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. obsługi przesłanej korespondencji poprzez formularz kontaktowy i udzielenia odpowiedzi na zawartą w nim wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 8. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania Serwisu lub Usługi – 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 9. rejestracji Konta i realizacji wybranych Usług – 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 10. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta użytkownika – 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 11. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Usług oraz Serwisu, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 12. promujących działalność podmiotów współpracujących z Administratorem w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych, po uzyskaniu dodatkowej zgody – 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 13. otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów – 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 14. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną – 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 15. tworzenia kopii i przechowywania danych – 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 16. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb Klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 17. badania satysfakcji Klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 18. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 19. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 20. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 21. realizacji praw konsumenta – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 22. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zw. z w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 23. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 24. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta.
 25. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje
  o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażone zgody Klienci mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: konto@nowaera.pl, telefonicznie pod nr 801 88 10 10 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
 26. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo, Klient może anonimowo przeglądać niektóre strony w ramach Strony Internetowej Serwisu.
 27. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza  w sposób oraz  w celach wskazanych w Regulaminie,  zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane w celach marketingowych, profilowania, przesyłania informacji handlowych, analizy, archiwalnych do czasu wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 3 lat. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane przetwarzane w celu obsługi korespondencji przez okres 12 miesięcy.
 28. Administrator, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Klientów. Administrator zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Klientów w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.  Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych w ramach świadczonych usług i dostarczanych produktów określa dokument Polityki prywatności dostępny na stronie Internetowych Serwisu.
 29. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz Polityką prywatności należy kierować do powołanego przez Administratora danych Inspektora Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: bezpieczenstwo@nowaera.pl lub pocztą tradycyjną z wykorzystaniem następujących danych: 

                 Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o. o.

                 Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa,

 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach Rejestracji, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego lub w wyniku złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, z wykorzystaniem Formularza Zamówienia – chronione są w szerokim zakresie, z przyjętą w takich przypadkach starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W Formularzu Rejestracyjnym lub w Formularzu Zamówienia należy podać zgodne ze stanem rzeczywistym dane Klienta określone w ww. Formularzach jako niezbędne dla dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Administrator umożliwia zmianę adresu e-mail, Hasła, danych teleadresowych w każdym momencie. Administrator wyraźnie informuje Klientów o Administratorze Danych i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, o znanych Administratorowi w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych lub ich kategoriach, a także o dobrowolności podania danych, a  jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 3. Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługują odpowiednie prawa przewidziane przepisami rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (z zastrzeżeniem ust. 15): w sposób określony w ust. 8.
 4. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, jako Administratora Danych może dotyczyć również przesyłania Klientowi informacji handlowej (w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem podanego przez Klienta adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) i/lub w postaci sms na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego, a także używania przez Administratora automatycznych systemów wywołujących i teleinformatycznych urządzeń końcowych.
 6. Dane osobowe są przekazywane Administratorowi przez Klientów co do zasady dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie m.in. Rejestracji lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, czy wypełniania właściwego Formularza, niezbędnego dla skorzystania z danej Usługi w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację lub realizację Usług i w konsekwencji korzystanie z Usług oraz może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji.
 7. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta. Administrator może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta lub gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (organy administracji publicznej w szczególności skarbowej),
  w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Klienta wymaganą zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. Administrator danych informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe, a także organom administracji publicznej
  w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
 9. Administrator nie przetwarza danych osobowych w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 • 10. Pliki cookies
  1. Administrator stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów. Administrator Danych stosuje mechanizm plików "cookies" w celach:
   1. zapamiętania informacji o Kliencie,
   2. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów,
   3. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Serwisu;
  2. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu, w tym z Usług.
  3. Administrator zbiera dane dotyczące korzystania z Serwisu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera i wykorzystuje informacje dotyczące adresów IP Użytkowników. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych administrowaniem serwerów Serwisu, a także w celach statystycznych.
  4. Administrator umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Klientom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejszy Regulamin oraz Polityka prywatności nie obejmują stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Administratora.
  5. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Klienta, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.
 • 11. Reklamacje
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Administrator zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad i ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 4. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Administrator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Sprawdzenie stanu przesyłki z Towarem i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Administratorowi rozpatrzenie reklamacji.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Administrator niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Administratora albo Administrator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Administratora usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Administratora.
 11. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 12. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy Towar obarczony jest jedną z następujących wad:
  1. fizyczne uszkodzenie oprawy książki lub kartek;
  2. błędy drukarskie i introligatorskie;
  3. wadliwość nośnika elektronicznego,
 13. Reklamacja dotycząca Towaru powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres Nowa Era Sp. z o.o. - Magazyn, Duchnice ul. Ożarowska 40/41 05-850 Ożarów Mazowiecki, wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem jego zakupu w Sklepie Internetowym. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.
 14. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 15. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Administrator zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 16. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 17. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Administratora dostarczy mu wadliwy Towar na adres wskazany w ust. 13 Regulaminu.
 18. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@swierszczyk.pl, z zastrzeżeniem ust. 13, z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 19. Każda reklamacja złożona przez Klienta powinna zawierać następujące elementy:
  1. imię i nazwisko Klienta, firma (nazwa) Klienta,
  2. adres do korespondencji,
  3. adres e-mail,
  4. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja,
  5. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,
  6. określenie zakresu żądania przez Klienta składającego reklamację.
 20. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 21. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 13 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 19. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji – z zastrzeżeniem ust. 22.
 22. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia Ceny - rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Administratora z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
 23. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.
 24. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 25. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 23, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.
 26. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Administrator przekaże Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Administratora reklamowany Towar.
 27. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru dostępnego w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

 

 • 12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
  1. Administrator oświadcza, iż udostępniając przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Serwisu nie bada czy Materiały nie naruszają prawa, praw, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie zobowiązania. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za treść, poprawność, zupełność lub formę Materiałów udostępnianych w ramach Serwisu. Treść i forma Materiałów nie odzwierciedla poglądów lub twierdzeń Administratora.
  2. W przypadku jednak, gdy Klient lub inna osoba uzna, iż zamieszczenie Materiału w ramach Serwisu zostało dokonane z naruszeniem prawa, dóbr osobistych, dobrych obyczajów, uczuć, moralności, przekonań, zasad uczciwej konkurencji, know-how, interesów, tajemnicy chronionej prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
  3. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu weryfikację i usunięcie z Serwisu Materiałów, o których mowa w ust. 2, będących przyczyną naruszenia.
  4. Administratora uznaje się za powiadomionego o zgłoszeniu zawiadomienia o naruszeniu, o którym mowa powyżej jeśli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
   1. zawiadomienie zostanie skierowane przez osobę uprawnioną:
 • w przypadku osób fizycznych działających we własnym imieniu lub jako przedstawiciel: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska ewentualnie podstawy występowania jako przedstawiciel, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
 • w przypadku innych osób lub podmiotów: wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, stosownym upoważnieniem wystawionym przez uprawnioną osobę / osoby wraz ze wskazaniem podstawy tego uprawienia, adresu korespondencyjnego, adresy email, własnoręcznym podpisem;
  1. zawiadomienie będzie wskazywać na podstawę uprawnienia do dokonania zawiadomienia i żądania usunięcia określonego Materiału,
  2. zawiadomienie będzie zawierać opis Materiału, którego dotyczy, ze wskazaniem adresu podstrony Serwisu, w ramach której jest on dostępny i miejsca na niej, które umożliwią Administratorowi zlokalizowanie tego Materiału.
 1. Administrator powiadomiony w sposób opisany w ust. 4, przeanalizuje zawiadomienie i po stwierdzeniu jego zasadności, usunie kwestionowany Materiał z Serwisu.
 2. W przypadkach oczywistego naruszenia, zawiadomienia mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep@swierszczyk.pl Zawiadomienie takie powinno zawierać wszystkie elementy opisane w ust. 4, z wyłączeniem własnoręcznego podpisu zawiadamiającego. Niezbędne upoważnienia lub dokumenty mogą być załączone w formacie PDF.
 3. Administrator może, przed ostatecznym rozpatrzeniem zawiadomienia, zwrócić się o uzupełnienie zawiadomienia lub o złożenie dalszych wyjaśnień, a w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6, może zażądać złożenia zawiadomienia, o którym w ust. 4.
 • 13. Zablokowanie dostępu do Usług
  1. Administrator jest uprawniony do Zablokowania dostępu Klienta do Usług Serwisu w przypadku działania przez Klienta na szkodę Administratora lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy Zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Zawartości lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej do tego podstawę. Administrator może zawiadomić Klienta o zamiarze Zablokowania dostępu do Usług z wyprzedzeniem 5 Dni Roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.
  2. Zablokowanie dostępu do całości Serwisu jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Administratora.
  3. Niezależnie od powyższego Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do tego wymogu przez Klienta, Administrator może mu odblokować dostęp do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.
 • 14. Odpowiedzialność
 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 2. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora,
 3. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,
  2. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Serwisu, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
  3. całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,
  4. ograniczenia Klientom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie Zawartości w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.
 5. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Klienta.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, w tym Materiałów, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
 9. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.
 10. W przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony, odpowiedzialność Administratora wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 11. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych Towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 • 15. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 8. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub
  z Serwisu. W przypadku Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności: zmianą w sposobach dokonywania płatności, zmianą sposobu realizacji dostawy Towaru.
 5. O treści zmiany Regulaminu Klient zostanie powiadomiony przez Administratora najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Administratora na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej miesiąc.
 6. Klientowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zamówienia na Towary złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, podlegają realizacji według postanowień Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia takiego zamówienia.
 8. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora, ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 9. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Klientów, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 10. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.
 13. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu, Umowy lub Umowy Sprzedaży, jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, Umowy lub Umowy Sprzedaży, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów przez sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360).
 14. Zamówienia złożone skutecznie przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu realizowane będą na podstawie dotychczasowego regulaminu.