Regulamin – Generator oceny opisowej


 • § 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Generatora oceny opisowej (dalej: Generator), którego właścicielem jest Dostawca.
  2. Generator jest udostępniony on-line za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej dostępnej pod adresem https://badanie.nowaera.pl
  3. Generator jest narzędziem informatycznym (aplikacja) umożliwiającym Użytkownikom, po uprzednim wpisaniu przez nich odpowiednich danych określonych funkcjonalnościami Generatora, przygotowanie śródrocznej i końcoworocznej oceny opisowej oraz wydrukowanie dokumentu (oceny śródrocznej i końcoworocznej).
  4. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  5. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://badanie.nowaera.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.
  6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo Nowa Era z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem portalu nowaera.pl”, dostępnego na stronie http://www.dlanauczyciela.pl/dokumentacja-portalu-informacje.
  7. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z postanowieniami regulaminu, o którym mowa w ust. 6, pierwszeństwo stosowania ma Regulamin.
  8. Korzystanie z Generatora wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptacji. Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.
  9. Zawarcie umowy z Użytkownikiem na korzystanie z Usługi następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi.
  10. Użytkownik przez fakt akceptacji Regulaminu oświadcza, że:
   1. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   2. spełnia warunki korzystania z Usługi określone w § 3 ust. 1.
 • § 2. Słowniczek pojęć
  1. W rozumieniu Regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
   1. Dostawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
   2. Hasło – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi autoryzowany dostęp do Generatora.
   3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla zarejestrowanego Użytkownika umożliwiający mu korzystanie z wszystkich aktualnie dostępnych funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Portalu, w tym umożliwiający korzystanie z Generatora.
   4. Portal – internetowa platforma stanowiąca własność Dostawcy, umieszczona pod adresem https://badanie.nowaera.pl, za pomocą której świadczona jest m.in. usługa dostępu do Generatora.
   5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Generatora.
   6. Usługa – możliwość korzystania przez Użytkownika z Generatora w zakresie udostępnionym funkcjonalnościami tego narzędzia oraz określonym w § 3 Regulaminu.
   7. Użytkownik – osoba fizyczna, korzystająca z Usługi w zakresie określonym w Regulaminie, będąca nauczycielem w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015, poz. 2156), zatrudniona w szkole publicznej lub niepublicznej, o której mowa w art. 2 pkt 2 powyższej ustawy, i realizująca program dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej, która posiada Konto i spełnia warunki określone w § 3 ust. 1.
 • § 3. Zasady korzystania z Generatora
  1. Użytkownikami Generatora mogą zostać Użytkownicy, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:
   1. są zatrudnieni w szkole publicznej lub niepublicznej, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty realizujących program dla pierwszego etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej,
   2. prowadzą zajęcia z uczniami w klasach 1-3 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
   3. posiadają aktywne Konto,
   4. korzystają z podręczników Dostawcy dla klas 1-3,
   5. zaakceptowali Regulamin.
  2. Dostawca przed aktywacją Usługi jest uprawniony do weryfikacji Użytkownika w podanym przez niego miejscu zatrudnienia, wyłącznie w zakresie danych potwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z Generatora.
  3. Korzystanie z Usługi jest możliwe w każdym czasie po prawidłowym zalogowaniu na Konto Użytkownika i wyborze usługi Generatora. Użytkownik, korzystając z Usługi w celu wygenerowania oceny opisowej lub świadectwa, może posługiwać się w Generatorze wyłącznie znanymi mu i ustanowionymi przez siebie identyfikatorami dla osób, dla których generuje ocenę opisową lub świadectwo. Identyfikator osoby, dla której generowany jest opis lub świadectwo, powinien być znany wyłącznie Użytkownikowi i nie powinien wskazywać innym osobom/podmiotom, zarówno w sposób pośredni, jak i bezpośredni na tożsamość tej osoby.
  4. Generator nie zbiera i nie utrwala żadnych informacji o osobach, dla których generowana jest ocena opisowa lub świadectwo, stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. Wprowadzone przez Użytkownika dane do Generatora, dotyczące osób dla których generowana jest ocena opisowa lub świadectwo są dla Dostawcy danymi anonimowymi.
  5. Dostawca w przypadku stwierdzenia, że jakakolwiek informacja wprowadzona przez Użytkownika może prowadzić do stwierdzenia tożsamości osoby, dla której wykonywana jest ocena opisowa lub generowane świadectwo, usunie niezwłocznie te informacje oraz poinformuje o tym fakcie Użytkownika, przesyłając stosowną informację na jego adres mailowy udostępniony w procesie rejestracji Konta.
  6. Użytkownik może korzystać z Usługi w danym roku szkolnym w okresie od 1 września danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego dla danych wprowadzonych dla bieżącego roku szkolnego. Po tym okresie wszystkie dane z Generatora umieszczone przez Użytkownika w danym roku szkolnym są trwale usuwane przez Dostawcę bez możliwości ich ponownego odtworzenia.
  7. Użytkownicy, którzy w bieżącym roku szkolnym w okresie wskazanym w ust. 6 nie zarejestrują grupy (klasy) i nie wprowadzą identyfikatorów dla osób, dla których będą wykonywać ocenę opisową lub generować świadectwo, właściwych dla tego roku, tracą możliwość korzystania z Usługi.
  8. Użytkownik korzysta przy logowaniu z tego samego loginu i hasła co przy korzystaniu z pozostałych Usług świadczonych przez Portal.
  9. Login i hasło umożliwiające dostęp do Konta nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
  10. Podczas zakładania przez Użytkownika grup (klas) w Generatorze i tworzenia identyfikatorów dla osób poddawanych ocenie opisowej wszystkie informacje dodane przez Użytkownika są widoczne tylko na jego Koncie. Dostęp do treści oceny opisowej ma wyłącznie Użytkownik, który wykonuje ocenę opisową lub generuje świadectwo. Udostępnienie informacji innym podmiotom niż dany Użytkownik bez uprawnienia wynikającego z przepisów prawa, jest podstawą dla Dostawcy do zablokowania Usługi w trybie natychmiastowym, w każdym przypadku, w którym Dostawca powziął informację o takim udostępnieniu.
  11. Użytkownik podczas rejestracji grupy (klasy) w Generatorze i wprowadzania danych o osobach, dla których będzie wykonywał ocenę opisową lub generował świadectwo, posługuje się wyłącznie ustanowionym przez siebie oznaczeniem grupy (klasy) i identyfikatorem właściwym dla tej osoby ustanowionym przez tego Użytkownika. Dostawca nie jest w posiadaniu danych osobowych osób poddawanych ocenie opisowej lub dla których generowane jest świadectwo. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Dostawcę na zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo Nowa Era z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem portalu nowaera.pl”.
  12. Dostawca ma dostęp do anonimowych wyników oceny opisowej śródrocznej i końcoworocznej w celu sporządzenia anonimowych raportów (wyników) z ocen, na co Użytkownik wyraża zgodę. Korzystanie z raportów (wyników) następuje w sposób zanonimizowany, to jest ich publikacja lub wykorzystywanie przez Dostawcę w celu i zakresie związanym z realizacją Usługi nie będzie wiązało się z ujawnieniem danych identyfikujących osoby, dla których jest wykonywana.
  13. W związku z postanowieniem ust. 12 Użytkownik jako wyłączny dysponent i administrator stworzonej w Generatorze bazy danych będzie uprawniony do generowania (wyświetlania, edytowania, zapisywania i drukowania) raportów (wyników) zindywidualizowanych ocen opisowych, to jest takich, które będą umożliwiały czytelnikowi (odbiorcy raportu) przypisanie wyniku oceny opisowej konkretnej osobie. Powyższa funkcjonalność Generatora jest udostępniana wyłącznie Użytkownikowi na potrzeby związane z procesem edukacji i powinna być wykorzystywana na warunkach i zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz przepisami innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Tym samym, jeżeli Użytkownik wprowadzi do Generatora i stworzonej przez siebie bazy danych dane osobowe osób, dla których wykonuje ocenę opisową, wówczas zobowiązuje się i oświadcza, że będzie posiadał w chwili ich podania wymagane zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, przewidziane w trybie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, udzielone przez opiekunów prawnych.
  14. W przypadku gdy w trakcie okresu wskazanego w ust. 6 dojdzie do stałej zmiany Użytkownika prowadzącego grupę (klasę) na skutek zastępstwa, możliwa jest kontynuacja tej grupy przez nowego Użytkownika, po spełnieniu poniższych wymogów:
   1. nowy Użytkownik zgłasza Dostawcy mailowo zaistniałą zmianę,
   2. zmianę użytkownika potwierdza dyrektor placówki szkolnej, w której jest zatrudniony nowy Użytkownik
   3. nowy Użytkownik musi spełnić warunki określone w ust. 1.
  15. Po spełnieniu powyższych założeń grupa (klasa) zostanie przypisana do Konta nowego Użytkownika, dzięki czemu nowy Użytkownik uzyska dostęp do informacji wprowadzonych przez poprzedniego Użytkownika. Niespełnienie warunków określonych w ust. 14 spowoduje zablokowanie Usługi.
  16. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania raportów (wyników) oceny opisowej i ich interpretacji przez Użytkownika.
  17. Użytkownik w oparciu o dane pochodzące z Generatora (wyniki oceny opisowej) ma możliwość wydrukowania dokumentu potwierdzającego ocenę opisową (świadectwo). Dokument wymaga jednak ręcznego uzupełnienia o niektóre informacje wpisane przez Użytkownika (informacje potwierdzające tożsamość osoby, dla której generowany jest dokument) i potwierdzenia jego autentyczności przez placówkę szkolną.
 • § 4. Wymagania techniczne
  1. Minimalne wymagania sprzętowe dla korzystania z Generatora:
   1. komputer z procesorem 1.5 GHZ i pamięcią RAM 512 MB,
   2. system operacyjny Windows XP i wyższe / Linux (jeżeli zawiera przeglądarkę internetową),
   3. aktualna wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari,
   4. program do odczytywania plików PDF Adobe Reader 9 i większa.
 • § 5. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Generatora,
   2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
   3. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
   5. prawdziwość danych osobowych Użytkownika będącego nauczycielem w trakcie rejestracji,
   6. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   7. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
   8. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia Usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
   9. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu,
   10. nieosiągnięcie zamierzonych celów, w związku z którymi Użytkownik korzysta z Usługi.
 • § 6. Płatności za Usługi

  Korzystanie z Usługi jest dobrowolne i nieodpłatne.

 • § 7. Licencja
  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), udostępnianych w ramach Usługi, a w szczególności do Generatora, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów programistycznych generujących i obsługujących Generator lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
  2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Generator lub jego fragmenty, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Generatora na okres 3 lat. Dostawca jest uprawniony do wypowiedzenia licencji w przypadku zakończenia świadczenia Usługi, spowodowanego zmianą strategii prowadzonej działalności zarobkowej.
  4. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji do korzystania z Generatora wyłącznie w celu realizacji celów dydaktycznych i na jego użytek realizowanych w placówce oświatowej, w której jest zatrudniony na następujących polach eksploatacji: sporządzanie wydruków.
  5. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika, w szczególności do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Generatorze,
   2. rozpowszechniania Generatora, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
   3. udzielania sublicencji,
   4. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Użytkownika,
  6. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
  7. W przypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Dostawca ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia Usługi przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Dostawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania umowy.
  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Dostawcy do Generatora, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • § 8. Zabezpieczenie danych
  1. Danych gromadzone przez Dostawcę w ramach dostarczanej Usługi są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.
  2. Dostawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić Użytkownikom Generatora wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ich funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Dostawcy telefonicznie: 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych) 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych).
 • § 9. Postanowienia końcowe
  1. Dostawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika, przeniesienia praw do całości Generatora lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Generatorem lub jego częścią, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Dostawcy.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Generatora lub Portalu.
  4. Użytkownikowi będącemu konsumentem, nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Dostawcą umowy na korzystanie z Usługi po rozpoczęciu korzystania z niej.
  5. W przypadku zaprzestania działalności Portalu Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi.