Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - „portal dlaucznia.pl”

  • § 1. Słowniczek pojęć
   W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
   • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w ramach Portalu umożliwiający nabycie licencji do Produktu cyfrowego.
   • Konto Moja Nowa Era lub Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy umożliwiający mu korzystanie z części Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu po zalogowaniu. Usługa Konto Moja Nowa Era regulowana jest odrębnym regulaminem właściwym dla tej usługi i jest niezbędna dla korzystania z Usług;
   • Karta płatnicza – karta płatnicza rozumiana zgodnie z definicją wskazaną w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r o usługach płatniczych (Dz.U. 2019r. poz. 794 z póź. zm.)
   • Okres próbny – nieodpłatna i jednorazowa możliwość korzystania z Usługi przez okres 7 dni zgodnie z Regulaminem.
   • Płatność rekurencyjna – sposób dokonywania płatności przez Usługobiorcę za Usługi, polegający na cyklicznym obciążaniu rachunku bankowego Usługobiorcy, na warunkach określonych w Regulaminie.
   • Portal – serwis internetowy Usługodawcy, za pośrednictwem którego udostępniane są Usługi. Portal prowadzony jest pod adresem URL https://www.dlaucznia.pl;
   • Produkt cyfrowy – usługa świadczona w postaci cyfrowej, jako dostęp do Usług świadczonych w ramach Portalu;
   • Przedstawiciel ustawowy – osoba fizyczna, będąca opiekunem prawnym, działająca w imieniu i na rzecz małoletniego Usługobiorcy;
   • Regulamin – niniejszy regulamin;
   • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
   • Uczeń – osoba fizyczna ucząca się w szkole ponadpodstawowej, dla której dedykowane są Usługi, która w imieniu własnym lub przez przedstawiciela ustawowego dokonała zawarcia Umowy na korzystanie z Usług;
   • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123
   • z późn. zm.), w tym Usług oraz odpłatne nabycie licencji na korzystanie z Produktu cyfrowego;
   • Usługa – świadczenia realizowane drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Ucznia. Zakres usług określa § 5 Regulaminu;
   • Usługobiorca – Uczeń lub działający w jego imieniu przedstawiciel ustawowy, będący stroną Umowy;
   • Usługodawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości;
   • Zasoby – zbiór materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Usługi.
  • § 2. Postanowienia ogólne
   1. Regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorców z Usług oraz warunki ich świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
   2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w ramach Portalu w sposób umożliwiający Usługobiorcy pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin dostępny jest przed nabyciem licencji do odpłatnego korzystania z Produktu cyfrowego.
   3. Korzystanie z Usług wymaga akceptacji Regulaminu. Usługobiorcy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy. Akceptacja Regulaminu następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia licencji do Produktu cyfrowego.
   4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia niektórych usług w odrębnych regulaminach. Dla Usług wymagających logowania konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę Konta Moja Nowa Era.
   5. Za pośrednictwem Portalu Usługobiorcy mają możliwość korzystania z serwisów i usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych (portali). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez usługodawcę dla tych usług lub serwisów. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług i serwisów. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.
   6. Przed nabyciem licencji do korzystania z Produktu cyfrowego i rozpoczęciem korzystania z Usługi Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Nabywając licencję do Produktu cyfrowego Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
   7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
   8. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).
   9. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
   10. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.

 

  • § 3. Warunki techniczne
   1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Portalu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową, oraz dla wybranych usług konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Dostęp do Portalu możliwy jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
   2. W celu korzystania z Usługi komputer lub urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
   3. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest włączona funkcja Cookies oraz JavaScript, a także przeglądarka internetowa w najnowszej wersji: Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, iOS Safari, Opera, Android Browser.
   4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione jego nowszą wersją.
   5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania. Przykładowe ryzyko wskazano w końcowej części Regulaminu.
   6. Usługi świadczone są w modelu SaaS (Software as a Service). Usługi świadczone są w taki sposób, aby Dostawca spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
   7. Usługi świadczone są w technologii PWA (Progressive Web App, progresywna aplikacja webowa). PWA to aplikacja internetowa, uruchamiana jak strona internetowa poprzez przeglądarkę Usługobiorcy, umożliwiająca działanie w trybie offline. Aplikacja PWA nie wymaga instalacji na urządzeniach mobilnych, a jednocześnie pozwala wykorzystywać wszelkie funkcje urządzenia (m.in. aparat, geolokalizację, żyroskop czy nawigowanie głosem). Aplikacja PWA umożliwia korzystanie z kilku nowoczesnych rozwiązań, które ustalone są w tzw. PWA checklist. Wymogi te prezentujemy poniżej:
    1. PWA wyposażona jest w certyfikat SSL zapewniający bezpieczeństwo danych i połączenia.
    2. Podstawowe funkcje PWA działają również wtedy, gdy urządzenie jest offline.
    3. PWA zapewnia pełne RWD (ang. responsive web design), dzięki czemu prawidłowo prezentuje się na desktopie oraz na każdym urządzeniu mobilnym.
    4. PWA wyposażona jest w „manifest.json” plik, który umożliwia dodanie skrótu aplikacji do ekranu startowego.
    5. PWA gwarantuje możliwie szybkie ładowanie zasobów i błyskawicznie reaguje na akcje wykonywane przez użytkownika (jest reaktywna).

 

 • § 4. Zawarcie umowy i założenie Konta Moja Nowa Era
 1. Umowa nabycia licencji na korzystanie z Produktu cyfrowego zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu i dokonania płatności z zastrzeżeniem ust. 2. Z chwilą dokonania płatności Usługobiorca nabywa odpłatną licencję do korzystania z Produktu cyfrowego zgodnie z treścią Regulaminu. Usługa aktywowana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności. Warunkiem korzystania z Usług wymagających logowania jest posiadanie Konta Moja Nowa Era. Zakres Usług wymagających posiadania Konta Moja Nowa Era określa § 5.
 2. W przypadku korzystania z Produktu cyfrowego w Okresie próbnym umowa nabycia licencji na jego korzystanie zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu i jest wykonywana zgodnie z jego treścią, a Usługa aktywowana jest niezwłocznie.
 3. Rejestracja w celu ustanowienia Konta Moja Nowa Era odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://moja.nowaera.pl/zaloz-konto. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta Moja Nowa Era odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dla usługi konta Moja Nowa Era.
 4. Osoba, która dokonuje rejestracji przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
  5. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  6. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  7. będzie korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny.
 • § 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę
 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem
 2. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorców polegają na:
  1. możliwości zapoznawania się z lekcjami aktualnie dostępnymi w ramach Portalu,
  2. możliwości uczenia się z fiszek i quizów w lekcjach,
  3. możliwość dodawania lekcji do sekcji Zapisanych i odtwarzania ich w dowolnym momencie,
  4. możliwość korzystania z Zasobów.
  5. możliwości otrzymywania informacji o nowych lekcjach, artykułach, pozostałych zasobach Portalu, na adres wskazany przez Usługobiorcę w procesie rejestracji. W przypadku tego świadczenia Usługobiorca może zrezygnować z otrzymywania informacji w każdym czasie informując o tym Usługodawcę, zgodnie z przygotowaną w tym celu funkcjonalnością określoną w ramach Konta.
 3. Zasady korzystania z Usług określa §6.

 

 • § 6. Warunki nabycia i korzystania z Usług
 1. W celu odpłatnego nabycia Usług wskazanych w §5 ust. 2 lit. a)-d) od Usługobiorcy wymagane jest:
  1. posiadanie Konta Moja Nowa Era,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. dokonanie opłaty za subskrypcję Usługi poprzez system PayU,
  4. Akceptacja Regulaminu.
 2. W celu nabycia Usług wskazanych w §5 ust. 2 lit. a)-d) na Okres próbny od Usługobiorcy wymagane jest:
  1. posiadanie Konta Moja Nowa Era,
  2. akceptacja Regulaminu,
  3. wyrażenie zgody w ramach Portalu na korzystanie z usługi newsletter’a przez okres nie krótszy niż Okres próbny,
  4. zaznaczenie roli w jakiej występuje Usługobiorca wskazanej przez funkcjonalność systemu
 3. Dostęp do Usługi możliwy jest po odpłatnym lub w przypadku Okresu próbnego, nieodpłatnym nabyciu licencji do korzystania z Produktu cyfrowego i otrzymaniu linku aktywacyjnego na adres e-mail przypisany do Konta (uzyskaniu licencji), który wymaga aktywacji w ramach usługi Konta. Licencję nabywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy dostępnego na stronie internetowej: sklep.nowaera.pl lub za pośrednictwem Portalu. Zakupu Produktu cyfrowego dokonuje się na warunkach określonych w regulaminie tego sklepu. W przypadku zakupu Produktu cyfrowego za pośrednictwem Portalu stosuje się postanowienia Regulaminu. Płatność za Produkt cyfrowy w każdym z przypadków, realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności PayU. Nabycie Produktu cyfrowego w ramach Portalu (zamówienie) następuje przez wejście na stronę www.dlaucznia.pl/kup, wybranie licencji 1- lub 12-miesięcznej, wypełnienie Formularza zamówienia zwierającego dane niezbędne do realizacji Umowy i wystawienia rachunku/ faktury, oraz dokonanie płatności za pośrednictwem systemu PayU. Płatność za pośrednictwem systemu PayU odbywa się na warunkach regulaminu określonego przez dostawcę tego systemu płatności. Przed nabyciem Produktu cyfrowego Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z informacją o jego nabyciu bez możliwości odstąpienia od Umowy. Usługobiorca ma możliwość uzyskania faktury VAT, wybierając w formularzu zakupowym opcję „Firma” i wpisując dane niezbędne do wystawienia dokumentu. Dokument przekazywany jest Usługobiorcy za pośrednictwem e-maila.
 4. W celu skorzystania z Usług wskazanych w §5 ust. 2 od Usługobiorcy wymagane jest każdorazowe wykonanie czynność logowania się za pośrednictwem Konta Moja Nowa Era.
 5. Usługodawca może dodawać nowe przedmioty w ramach lekcji prezentowanych na Portalu.
 6. Usługa w zależności od wyboru przez Usługobiorcę okresu obowiązywania licencji realizowana jest przez Okres próbny lub okres 1 lub 12 miesięcy liczonych od momentu jej aktywacji w Koncie. Po tym okresie Usługobiorca traci możliwość korzystania z Usługi. Po upływie Okresu próbnego, Usługobiorca może korzystać z Usługi wyłącznie odpłatnie, nabywając ją na warunkach określonych Regulaminem.
 7. Usługobiorca może rozpocząć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie od jej nabycia jednak z uwzględnieniem, że będzie świadczona przez odpowiedni okres wskazany w ust. 5.
 8. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
 9. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Portalu i przesyłanie ich na posiadane adresy e-mail Usługobiorców .
 10. Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania Usługobiorcy możliwości korzystania z Usług w przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, w tym w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym ze skutkiem natychmiastowym.
 11. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Usług następuje przez złożenie Usługobiorcy oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest niewłaściwy.
 12. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.

 

 • § 7. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności w przypadku powstałych awarii, naruszenia bezpieczeństwa środowiska informatycznego, niedostępności usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia Usługi, incydentów i zdarzeń o charakterze technicznym dot. środowiska informatycznego, za pośrednictwem którego świadczy Usługę lub innych zdarzeń wpływających na prawidłowe świadczenie Usługi których dostawca nie był wstanie przewidzieć. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca dokona zwrotu części kwoty należności za przerwę w dostępie do Usługi w wysokości proporcjonalnej do wartości kwoty należnej za cały okres świadczenia Usługi.
   2. wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usług,
   3. wysyłania na adres e-mail Usługobiorców komunikatów o pojawiających się nowych Zasobach dostępnych w ramach Usługi,
   4. po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Usługobiorców pisemnie lub elektronicznie na adres email informacji handlowych i reklamowych,
   5. przetwarzania danych Usługobiorców w celach marketingowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej,
   6. odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub nie jest uprawniony do zawarcia Umowy,
   7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy. O zaistniałym zdarzeniu określonym w zdaniu poprzednim Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 14 dni przed zaistnieniem zdarzenia przesyłając odpowiedni komunikat na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era.
  3. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta Moja Nowa Era oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  4. Usługobiorca w ramach realizacji Umowy nie jest uprawniony do:
   1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   3. wykorzystywania Usług w celach komercyjnych lub zarobkowych,
   4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Usług, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   5. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców,
   6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
   7. zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Usługodawca jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi.
   8. 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy, usunięcia Konta Moja Nowa Era Usługobiorcy lub zablokowania dostępu do Usług w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę.

§ 8. Odpłatność Usług

   1. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy są odpłatne, z zastrzeżeniem Okresu próbnego, w którym korzystanie z Usługi jest nieodpłatne. Aktualne ceny określa cennik na stronie: „dlaucznia.pl/kup”.
    1. Odpłatność za usługi następuje za pośrednictwem systemu płatności PayU.
    2. Usługobiorca może skorzystać z usługi Płatności rekurencyjnych, na warunkach określonych Regulaminem w § 9.
    3. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca korzysta. Usługobiorca we własnym zakresie ponosi koszty połączenia z siecią Internet.
    4. Usługobiorca ma prawo do skorzystania z dedykowanego kodu rabatowego, jeśli takim dysponuje. O wysokości rabatu i dystrybucji kodów rabatowych decyduje Usługodawca w ramach aktualnych i odrębnych regulaminów promocji.
    5. Cena Produktu cyfrowego jest ceną brutto tj. uwzględnia obowiązujące stawki VAT i wiąże Usługobiorcę w chwili złożenia zamówienia. W podsumowaniu złożonego zamówienia, a także w treści wystawionej faktury podane są również ceny netto (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w cenie brutto.
    6. Usługobiorcy dokonujący zakupu wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu z ich strony. Standardowo wystawiana jest faktura, która jest dowodem zakupu. Faktury wystawiane w postaci elektronicznej wymagają odrębnej zgody Usługobiorcy, która jest wyrażana w momencie składania zamówienia, a następnie niezwłocznie przesyłana na adres Usługobiorcy podany w zamówieniu.

§ 9. Płatności rekurencyjne

   1. Płatności rekurencyjne są możliwe wyłącznie w przypadku dostępu do Usług nabywanych za pośrednictwem Portalu i na okres 30 dni, tj. w ramach korzystania z licencji 1- miesięcznej.
   2. Zawarcie Umowy w zakresie możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Płatności rekurencyjnej następuje w momencie wybrania przez niego tego rodzaju sposobu płatności oraz podania odpowiednich danych z Karty płatniczej. Umowa na korzystanie z tej usługi trwa do momentu złożenia rezygnacji przez Usługobiorcę i wyrejestrowania Karty płatniczej z Portalu.
   3. Płatność rekurencyjna jest dostępna wyłącznie poprzez Kartę płatniczą. W systemie Płatności rekurencyjnej Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny analogiczny okres dostępny dla tej Usługi (tj. okres 30 dni), co oznacza, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, a korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten właśnie okres.
   4. Usługobiorca może w aktualnym okresie korzystania z Usługi anulować automatyczną płatność, jednak nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi. Anulowanie Płatności rekurencyjnej jest realizowane za pośrednictwem Konta, gdzie Usługobiorca po zalogowaniu może wydać odpowiednią dyspozycję korzystając z odpowiednich funkcjonalności Konta. W przypadku złożenia dyspozycji rezygnacji przez niepełnoletniego Ucznia, dla jej skuteczności wymaga ona potwierdzenia przez działającego w jego imieniu przedstawiciela ustawowego, który otrzyma w tym celu informację na podany adres e-mail.
   5. Jeżeli Usługobiorca nie dokona zgłoszenia rezygnacji z Płatności rekurencyjnej w terminie wskazanym w ust. 4 automatycznie zostanie pobrana opłata za kolejny okres korzystania z Usługi, która tym samym przedłużona jest na kolejny okres oraz anulowana dopiero po jego zakończeniu.
   6. Korzystając z usługi Płatności rekurencyjnych Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia Usługi i pobrania cyklicznej płatności. Usługodawca będzie również informował Usługobiorcę odpowiednio wcześnie o kończącym się okresie licencji na korzystanie z Usługi.
   7. W celu zarejestrowania Karty Płatniczej, Usługobiorca w ramach procesu płatności, podczas wyboru metody płatności Płatnością rekurencyjną powinien podać dane Karty Płatniczej (16-cyfrowy numer Karty Płatniczej, datę ważności Karty Płatniczej, kod CVV/CVC) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia tej usługi przez system płatności PayU.
   8. Prawidłowa rejestracja Karty Płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych Karty Płatniczej w systemie płatności PayU i umożliwia cykliczne obciążanie rachunku Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy.
   9. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego zarządzania Kartami Płatniczymi, tzn. może rejestrować nowe oraz usuwać już dodane Karty Płatnicze.
   10. Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Usługodawcę, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
   11. Transakcje płatnicze dokonywane w ramach Płatności rekurencyjnej z wykorzystaniem zarejestrowanej Karty Płatniczej obsługiwane są przez system płatności PayU i zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem tej usługi określonym przez dostawcę systemu płatności PayU.
   12. Usługa Płatności rekurencyjnej świadczona jest przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 4.
   13. Dokonanie płatności za pomocą płatności automatycznie odnawialnych będzie możliwe wyłącznie w przypadku posiadania przez Zamawiającego karty, która posiada zabezpieczenie CVV2/CVC2, płatność następuje zgodnie z regulaminem PayU.
   14. Płatność rekurencyjna zostanie zrealizowana w ten sposób, że w ostatnim dniu aktualnego okresu korzystania z Usługi Usługodawca pobierze środki pieniężne z Karty płatniczej Usługobiorcy w celu sprzedaży licencji na korzystanie z Usługi w kolejnym okresie. W przypadku, gdy pierwsza próba pobrania środków pieniężnych z Karty płatniczej okaże się nieskuteczna Usługodawca podejmie w tym celu odpowiednio jeszcze dwie kolejne próby. W przypadku niemożliwości pobrania środków pieniężnych w ramach podjętych prób, o których mowa w zdaniu poprzednim lub braku środków na Karcie płatniczej lub innych przyczyn powodujących brak możliwości skutecznej transakcji leżących po stronie Usługobiorcy świadczenie Płatności rekurencyjnej nie może zostać zrealizowane, a korzystanie z Usługi w kolejnym okresie będzie niemożliwe.
   15. Umowa w zakresie świadczenia Płatności rekurencyjnej Usługobiorcy zgodnie z niniejszym paragrafem zawarta jest i realizowana pod warunkiem, że zarejestrowana Karta płatnicza w systemie płatności PayU jest ważna oraz utrzymywania na zarejestrowanej w systemie płatności PayU Karcie płatniczej odpowiedniej ilości środków płatniczych pozwalających na zakup Usługi na kolejny okres, utrata ważności Karty płatniczej oraz brak wystarczającej ilości środków powoduje, że Umowa w tym zakresie nie będzie realizowana i przestaje obowiązywać strony.
   16. Odpowiedzialność z tytułu Płatności rekurencyjnej ponosi dostawca systemu płatniczego PayU na warunkach określonych przez niego w regulaminie płatności.

§ 10. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca z tytułu nieprawidłowego świadczenia Usług ponosi odpowiedzialność umowną wobec Usługobiorcy za powstałe szkody, do wysokości kwoty opłaty poniesionej przez Usługobiorcę za korzystanie z Usług.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. za treści udostępniane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. informacje oraz materiały zamieszczone na Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców,
   4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, nie wynikających z winy Usługodawcy (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   5. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta Moja Nowa Era, nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu,
   6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Usługobiorców, za pomocą których korzystają z Usługi,
   7. następstwa działań podjętych przez Usługobiorców stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 

 • § 11. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja
 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.), wykorzystywanych w ramach Usług, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących narzędzia (dalej Utwór) za pomocą których Usługobiorca korzysta z Usług, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyjątkiem wykorzystywania na użytek własny.
 3. Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Utworów, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 4. Usługodawca udziela każdemu Usługobiorcy licencji do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Usług, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb związanych z procesem nauczania.
 5. Udzielona licencja nie uprawnia Usługobiorcy, w szczególności do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
  2. rozpowszechniania, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
  3. udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
  4. udzielania sublicencji,
  5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Usługodawcę,
 6. Każde naruszenie praw autorskich przez Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu oraz jest podstawą do rozwiązania Umowy.

 

 • § 12. Ochrona danych osobowych
 1. Usługodawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe Usługobiorcy (w tym jego przedstawiciela ustawowego jeżeli występuje on w imieniu Usługobiorcy) niezbędne do zawarcia, zmiany, lub rozwiązania, a także do jej prawidłowej realizacji przez Usługodawcę. Dane osobowe przetwarzane są również na potrzeby marketingu produktów i usług własnych lub podmiotów trzecich, po uzyskaniu niezbędnych zgód. Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Usługodawca w celu wskazanym w ust. 1 przetwarza następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, login, nr IP, warunki licencji, informacja o zasobach z jakich korzysta w ramach Usługi, dokonanych płatnościach, posiadanym statusie ucznia, nauczyciela lub rodzica/opiekuna
 3. Usługodawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

 

 • § 13. Klauzula informacyjna
 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usług jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. Kontakt do administratora jest możliwy pod adresem e-mail: nowaera@nowaera.pl</
 2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i realizacji umowyUmowy oraz wykonywania związanych z nią praw. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania i zawarcia umowy.
  2. b. rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit.
  3. związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Usług lub Serwisu oraz pozostałych dostępnych usług, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach Klienta, badania ich satysfakcji w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową,
  4. podejmowanych działań marketingowych w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych,
  5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw,
  6. udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  7. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. f) RODO,
  8. realizacji praw z tytułu reklamacji. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków administratora wynikających z praw przysługujących konsumentom, a w pozostałej kategorii Klientów w prawnie uzasadnionym interesie administratora jakim jest prawo do ustalenia , dochodzenia i obrony roszczeń. W tym celu przetwarzanie odbywa się odpowiednio w oparciu o przesłankę wskazaną w 6 ust. 1 lit.,
  9. art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO,
  10. Usługodawcyrealizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. Usługodawca informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców: dostawca systemu płatności PayU, pozostałych świadczących na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówienia przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano nabycia Usługi. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą Umową przez okres jej obowiązywania i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu, lub cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji - do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja praw osoby której dane dotyczą jest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularzu RODO znajdującego się na stronie: https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Usługodawcy informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Usługodawcy informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów podatkowych..
 10. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody Klienci mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: dlaucznia@nowaera.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 • § 14. Rozwiązanie Umowy
 1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W Okresie próbnym Usługobiorca może rozwiązać umowę na nieodpłatne korzystanie z Usługi w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 2. Umowa na korzystanie z Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Usług (upływ czasu trwania licencji). W przypadku korzystania z Usługi w Okresie próbnym umowa na nieodpłatne korzystanie z Usługi ulega rozwiązaniu z upływem tego okresu.
 3. W razie naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą przesłania Usługobiorcy oświadczenia o rozwiązaniu na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym Konta Moja Nowa Era.
 4. Usługodawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę może natychmiast usunąć konto Usługobiorcy lub zablokować jego dostęp do Usługi. Usługodawca ma prawo zablokować Usługobiorcy dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
 5. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Usługodawcę na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Usługobiorca wezwie Usługodawcę do należytego wykonania Umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania Umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia Umowy na korzystanie z Usługi. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.
 6. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
 7. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.
 8. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę przed upływem okresu na jaki została nabyta dokona on zwrotu Usługobiorcy części należności jaką ten zapłacił za Usługę w wysokości proporcjonalnej do okresu przez który Usługa miała być świadczona zgodnie z Umową.

 

 • § 15. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
 1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (od otrzymania potwierdzenia założenia Konta), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres mailowy: dlaucznia@nowaera.pl, albo listem na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Usługi (treści cyfrowe) przez Usługobiorcę (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
 4. Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem usługi są dostarczane treści cyfrowe (Produkt cyfrowy), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

 • § 16. Reklamacje
 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres mailowy: dlaucznia@nowaera.pl.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Usługobiorcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Usługobiorcy,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
  3. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres email), przedmiot reklamacji, serwis internetowy, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

 • § 17. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym Usługobiorcy będą informowani przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Portalu oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Usługobiorcy podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Usługobiorcę, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi. Oświadczenie o braku akceptacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: nowaera@nowaera.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2022r.


INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie

  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika1.

 2. Wirusy

  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika2.

 3. Spam

  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  • powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej3.
 4. Robaki

  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie4.

  1. http://www.microsoft.com
  2. op. cit.
  3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
  4. op. cit.