Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - E-booki.


 • § 1. Słowniczek pojęć
  1. W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
   1. Dostawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,
   2. E-book – podręcznik w postaci cyfrowej, dopuszczony zgodnie z przepisami do użytku szkolnego, w ramach obowiązującej w danym roku szkolnym podstawy programowej, w tym odzwierciedlenie, o którym mowa w art. 22ao ust. 3 pkt 6a ustawy o systemie oświaty, udostępniany przez Dostawcę w wersji streamingowej, za pośrednictwem Portalu w ramach Usługi, zgodnie z Regulaminem.
   3. Konto – konto Moja Nowa Era, to zbiór zasobów i uprawnień utworzonych dla zarejestrowanego Użytkownika, dostępnych po zalogowaniu, umożliwiający mu korzystanie z Usługi oraz innych świadczeń udostępnianych przez Dostawcę w związku z ofertą sprzedażową i nabywanych przez Użytkownika. Usługa Konta jest niezależną usługą i warunki korzystania z niej uregulowane są odrębnym regulaminem.
   4. Link aktywacyjny – ciąg znaków zawierający kod dostępu, przypisujący Użytkownikowi do Konta uprawnienie (licencję) do korzystanie z przypisanych mu E-booków.
   5. Portal – serwis internetowy Dostawcy, za pośrednictwem którego udostępnia E-booki. Portal dostępny jest pod adresem:https://ebooki.nowaera.pl
   6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usługi przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu i Usługi.
   7. Umowa – umowa, zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych Regulaminem, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344, z późn. zm.).
   8. Usługa – możliwość korzystania z E-booków na warunkach określonych Regulaminem oraz pozostałych świadczeń dostępnych za pośrednictwem Portalu, w szczególności możliwość składania zamówień na E-booki oraz przesyłania wiadomości. Zakres Usługi określa § 4.
   9. Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Usługi lub podejmująca działania w celu jej nabycia. W przypadku osoby niepełnoletniej, to również osoba działająca w jej imieniu i na jej rzecz, jako opiekun prawny.
   10. Urządzenie elektroniczne – urządzenie typu komputer, tablet, smartfon za pomocą którego Użytkownik korzysta z E-booków.
 • § 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa:
   1. odpowiednie prawa i obowiązki Dostawcy lub Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z Usługi, w szczególności określa warunki licencji dla Użytkownika,
   2. warunki nabycia Usługi,
   3. zasady wyłączania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usługi,
   4. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających Usługi świadczonych przez Dostawcę.
  2. Dostawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem strony https://ebooki.nowaera.pl , w sposób umożliwiający jego odczytanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w dowolnym momencie.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu nie mogą korzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Dostawcy. Akceptacja Regulaminu następuje przy pierwszym logowaniu do Usługi.
  5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  6. Zawierając Umowę Użytkownik lub odpowiednio opiekun prawny lub pełnomocnik działający w imieniu Użytkownika oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
  8. Dostawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  9. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 • § 3. Zawarcie umowy i założenie konta
  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. Umowa ma charakter umowy adhezyjnej, a jej treść odpowiada treści Regulaminu. Postanowienia Umowy nie podlega indywidualnym ustaleniom Stron.
  2. Rejestracja w celu ustanowienia Konta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://moja.nowaera.pl. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie konta Moja Nowa Era ( https://moja.nowaera.pl/reg-kontone ).
  3. Osoba, która zawiera Umowę i akceptuje Regulamin oświadcza, że:
   1. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
   4. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   5. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   6. będzie korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny
   7. weszła w posiadanie linku aktywacyjnego w sposób legalny, określony Regulaminem.
  4. Umowę może zawrzeć każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w imieniu osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, musi działać przedstawiciel ustawowy takich osób.
  5. Dostęp do Usługi przez Użytkownika jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Konta i następuje poprzez zalogowanie się na stronie ebooki.nowaera.pl loginem i hasłem założonym w ramach Konta. Posiadanie Konta jest niezbędny do przydzielania i weryfikacji przypisanych Użytkownikom licencji do usług cyfrowych świadczonych przez Dostawcę w tym E-booków.
  6. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Dostawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 • § 4. Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach Umowy
  1. Dostawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Konta (Moja Nowa Era).
  3. W ramach Usługi świadczonej na rzecz Użytkowników realizowane są następujące świadczenia:
   1. możliwość zapoznawania się z dostępnymi e-bookami;
   2. możliwość korzystania z E-booków, do których Użytkownik posiada udzielone licencje przypisane do Konta;
   3. dostęp do informacji o charakterze edukacyjnym publikowanych przez Dostawcę.
  4. Usługa dostępna jest w modelu Saas. Usługa świadczona jest w taki sposób, aby Dostawca spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  5. Dostęp do Usługi możliwy jest po otrzymaniu linku aktywacyjnego (uzyskaniu licencji), który Użytkownik może nabyć:
   1. odpłatnie za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy dostępnego na stronie internetowej: sklep.nowaera.pl . W tym przypadku Użytkownik dokonuje zakupu E-booka w sklepie internetowym Dostawcy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie tego sklepu.
   2. nieodpłatnie od szkoły, do której Użytkownik uczęszcza i w której posiada status ucznia. W tym przypadku Użytkownik będący uczniem szkoły otrzymuje od niej po zweryfikowaniu jego statusu jako ucznia i przysługujących mu E-booków w danym roku szkolnym link aktywacyjny, wygenerowany przez szkołę i przekazany uczniowi na podany przez niego adres e-mail.
  6. Dostawca będzie świadczył Usługę (dostęp do przyznanych E-booków) na rzecz Użytkowników przez cały okres aktywności poszczególnych E-booków, do których nabył licencję, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z danego E-booka do którego Użytkownik aktualnie posiada dostęp, możliwe jest przez okres 12 miesięcy liczonych od momentu jego aktywacji, tj. potwierdzenia linku aktywacyjnego. Po tym okresie Użytkownik traci możliwość korzystania z danego E-booka.
  7. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie, jednakże świadczenie Usługi realizowane jest zgodnie z postanowieniami określonymi w ust. 6.
 • § 5. Warunki techniczne świadczenia usług przez Dostawcę
  1. Do korzystania z Usługi w procesie:
   1. rejestracji – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   2. logowania w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   3. przeglądania E-booków w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   4. rejestracji na urządzeniach mobilnych (laptop lub tablet) w przeglądarce w trybie online – wymagane są urządzenie mobilne ( laptop lub tablet, przeglądarka oraz dostęp do Internetu, (Usługa nie działa na telefonach komórkowych),
   5. logowania na urządzeniu mobilnym (telefon komórkowy, tablet) w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
   6. przeglądania E-booków na urządzeniu mobilnym (tablet lub laptop) w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne (tablet lub laptop), przeglądarka oraz dostęp do Internetu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
   1. przeglądarki: Chrome 71 lub wyższa, Firefox 64 lub wyższa, Internet Explorer 11 lub wyższa, Safari 12.1 lub wyższa,
   2. włączona obsługa „ciasteczek” (cookies).
  3. W celu korzystania z Usługi urządzenia komputerowe z których korzysta Użytkownik w tym celu muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  4. Dostawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.
  5. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
  6. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Portalu i przesyłanie ich na posiadane adresy e-mail Usługobiorców .
 • § 6. Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, w związku z pracami serwisowymi, usuwaniem awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wpływać na świadczoną Usługę. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim i dotyczącym Usług nabywanych odpłatnie, okres dostępności do poszczególnych E-booków będzie wydłużony odpowiednio o okres przerw w dostawie do Usługi, jeżeli jest dłuższy niż przewidziany zgodnie z § 5 ust. 5.
   2. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usługi,
   3. po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Użytkowników pisemnie lub elektronicznie na Adres email informacji handlowych i reklamowych,
   4. przetwarzania danych Użytkowników w celach marketingowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej,
   5. odmowy świadczenia Usługi, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email lub nie jest uprawniony do zawarcia Umowy,
   6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów,
   7. zablokowania dostępu do Usługi jeżeli Użytkownik korzysta z niej w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności jeżeli uzyskał dostęp do Usługi w sposób nielegalny, udostępnia usługę osobom nieuprawnionym.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Dostawcy.
  3. Użytkownik w ramach realizacji Umowy nie jest uprawniony do:
   1. wykorzystywania Usług w celach komercyjnych lub zarobkowych,
   2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Usług, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   3. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   4. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Dostawca jest uprawniony do żądania od Użytkownika przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi
   5. korzystania z Usług w sposób niezgodny z udzieloną licencją.
  4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi w przypadku naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
  5. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Usług następuje przez złożenie Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest niewłaściwy.
  6. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.
 • § 7. Odpłatność Usług
  1. Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników są odpłatnie lub nieodpłatne.
  2. W przypadku E-booków nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy Usługa świadczona jest odpłatnie. Odpłatność realizowana jest w sposób określony zgodnie z regulaminem sklepu internetowego za pośrednictwem którego została nabyta Usługa.
  3. W przypadku E-booków udostępnianych użytkownikowi przez szkołę w której Użytkownik posiada status ucznia Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
  4. Dostawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik korzysta. W takim przypadku koszt transmisji danych i aktywnego łącza za pośrednictwem którego realizowana jest Usługa ponosi Użytkownik.
 • § 8. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi. Dostawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług Użytkownika naruszającego Regulamin. W przypadku nabycia Usługi odpłatnie i zaprzestania jej świadczenia przez Dostawcę przed upływem okresu na jaki została nabyta Dostawca dokona zwrotu Użytkownikowi części należności jaką Użytkownik zapłacił za Usługę w wysokości proporcjonalnej do okresu przez który Usługa nie będzie świadczona.
  2. Dostawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
   3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy pozyskaniu linku aktywacyjnego, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
   5. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła Użytkowników do Konta,
   6. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
 • § 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja
  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn. zm.), wykorzystywanych w ramach Usługi, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących narzędzia za pomocą których Użytkownik korzysta z Usługi, E-booków, materiałów udostępnianych za pośrednictwem Portalu (dalej: Utwór) są zastrzeżone na rzecz Dostawcy lub podmiotów współpracujących z Dostawcą.
  2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Utworów w całości lub w dowolnych fragmentach oraz ich jakichkolwiek kopii dla potrzeb tworzenia modeli lub algorytmów lub technologii lub programów, wykorzystujących lub symulujących w jakikolwiek sposób zachowania inteligentne (tzw. sztuczna inteligencja), w tym do uczenia maszynowego albo systemów uczących się.
  4. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Utworu, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji na następujących polach eksploatacji: udostępnianie Użytkownikom Utworu, na użytek własny, w wersji streamingowej tj. bez możliwości sporządzenia kopii całości Utworu, z wykorzystaniem funkcjonalności Portalu, w taki sposób, aby miał do niego dostęp za pośrednictwem Konta w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  6. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika, w szczególności do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
   2. rozpowszechniania Utworu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
   3. udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Dostawcę,
  7. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu oraz zablokowanie dostępu do Usługi.
 • § 10. Ochrona danych osobowych
  1. Dostawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe Użytkownika niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy o świadczeniu usług przez Dostawcę, określonych niniejszym Regulaminem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Dostawca w celu wskazanym w ust. 1 przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej.
  3. Dostawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.
 • § 11. Klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. Kontakt do administratora: nowaera@nowaera.pl
  2. Dostawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego:bezpieczeństwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji Umowy. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania i zawarcia umowy, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   3. związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Usług lub Portalu oraz pozostałych dostępnych usług, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach Użytkownika, badania ich satysfakcji w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową,
   4. podejmowanych działań marketingowych, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych,
   5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw,
   6. udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   7. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Użytkownika, czyli profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   8. realizacji praw z tytułu reklamacji. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków administratora wynikających z praw przysługujących konsumentom, a w pozostałej kategorii Klientów w prawnie uzasadnionym interesie administratora jakim jest prawo do ustalenia , dochodzenia i obrony roszczeń. W tym celu przetwarzanie odbywa się odpowiednio w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. c) lub f) RODO,
   9. realizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. Dostawca informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano nabycia Usługi. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą Umową przez okres jej obowiązywania i do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji - do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia.
  6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Dostawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja praw osoby której dane dotyczą jest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularzu RODO znajdującego się na stronie: https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Dostawca informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dostawca informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów podatkowych.
  10. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane za pośrednictwem adresu e-mail: support@ebooki.nowaera.pl, lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
 • § 12. Rozwiązanie Umowy
  1. Umowa wygasa z chwilą zakończenia świadczenia Usługi.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej lub z chwilą przesłania w formie dokumentowej wiadomości e-mail na podany przez niego w Koncie adres e-mail. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Użytkownikowi nie przysługuje zwrot należności z tytułu nabycia Usługi, w sytuacji gdy nabył ją odpłatnie.
  3. Dostawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę odpłatnie lub nieodpłatnie, może natychmiast usunąć Konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Usług. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
  4. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
 • § 13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (od otrzymania potwierdzenia założenia Konta), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Dostawcy drogą elektroniczną na adres support@ebooki.nowaera.pl albo listem na adres siedziby Dostawcy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Usługi (treści cyfrowe) przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem usługi są dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od sumowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php .
  6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem:spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 • § 14. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres email support@ebooki.nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Użytkownik nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, Adres email), przedmiot reklamacji, serwis internetowy, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 15. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy będą informowani przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Portalu oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi. Oświadczenie o braku akceptacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: support@ebooki.nowaera.pl . Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu oraz poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  4. Regulamin obowiązuje od 01.00.2019r. Regulamin zmieniono w dniu 01.09.2020r, który od tej daty obowiązuje w aktualnej wersji. Treść regulaminu obowiązująca do dnia 31.08.2020r. dostępna jest poniżej.

 • INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika 1.
  Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika 2.
  Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  • powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 3
  Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie. 4


  1 http://www.microsoft.com
  2 op. cit.
  3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
  4 op. cit.