Regulamin dla usługi cyfrowej E-booki szkoła podstawowa klasa 1-8 Nowa podstawa programowa

 

 • 1. Słowniczek pojęć

  W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
  1. Dostawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości,
  2. E-book – każdy podręcznik dedykowany do szkoły podstawowej do klas 1-8 w ramach obowiązującej podstawy programowej na rok szkolny 2019-2020, oferowany w formie cyfrowej przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu w ramach Usługi,
  3. Konto – konto Moja Nowa Era, czyli, zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla zarejestrowanego Użytkownika, umożliwiający mu korzystanie z Usług, w tym aktualnie dostępnych funkcjonalności po zalogowaniu.. Usługa Konta regulowana jest odrębnym regulaminem właściwym dla tej usługi.
  4. Portal – platforma internetowa Dostawcy, umieszczona pod adresem ebooki.nowaera.pl, za pomocą której świadczone są Usługi.
  5. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu i Usług.
  6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp i zasady korzystania z Usług świadczonych przez Dostawcę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016, poz. 1030, z późn. zm.).
  7. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz zarejestrowanych w nich Użytkowników, w szczególności możliwość korzystania przez Użytkownika z E-booków na zasadach określonych w Regulaminie.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca Konto oraz korzystająca z Usług. W przypadku osoby niepełnoletniej za Użytkownika uznawana jest również osoba działająca w imieniu i na rzecz tej osoby.
 • 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa:
   1. prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług,
   2. zasady wyłączania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usług,
   3. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających Usług świadczonych przez Dostawcę.
  2. Dostawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem strony ebooki.nowaera.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w dowolnym momencie.
  3. Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
  4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest zawarcie Umowy zgodnie z Regulaminem.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
  6. Korzystanie z Usługi możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. Usługobiorcy, którzy nie akceptują Regulaminu nie mogą korzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
  7. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Zawierając Umowę Użytkownik lub opiekun prawny działający w imieniu Użytkownika oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  9. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
  10. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  11. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
 • 3. Zawarcie umowy i założenie konta
  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie Konta (Moja Nowa Era).
  2. Rejestracja w celu ustanowienia Konta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie moja.nowaera.pl. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie konta Moja Nowa Era ( https://moja.nowaera.pl/reg-kontone).
  3. Osoba, która dokonuje rejestracji przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę
   5. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   6. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   7. będzie korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny.
  4. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w imieniu osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, rejestracji musi dokonać przedstawiciel ustawowy takich osób.
  5. Dostawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika unikalne Konto o nazwie będącej podanym przez Usługobiorcę adresem poczty elektronicznej.
  6. Dostęp do Usługi przez Użytkownika za pośrednictwem Konta następuje poprzez zalogowanie się na stronie ebooki.nowaera.pl loginem i hasłem założonym w ramach Konta.
  7. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Dostawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
  8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu swojego Adresu e-mail oraz Hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej Hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 • 4. Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach Umowy
  1. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników realizowane są w następującym zakresie:
   1. możliwość zapoznawania się z dostępnymi e-bookami
   2. dostęp do informacji o charakterze edukacyjnym publikowanych przez Dostawcę.
  3. Usługi świadczone są w modelu Saas. Usługi świadczone są w taki sposób, aby Dostawca spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  4. Dostawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkowników przez cały okres obowiązywania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z E-booka do którego Użytkownik aktualnie posiada dostęp, możliwe będzie do 30 czerwca 2020 roku. Po tym okresie Użytkownik traci możliwość korzystania z Usług.
  5. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie, jednakże świadczenie Usługi o której mowa w ust. 4 realizowane jest zgodnie z postanowieniami tam zapisanymi.
 • 5. Warunki techniczne świadczenia usług przez Dostawcę
  1. Do korzystania z Usług w procesie:
   1. rejestracji – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   2. logowania w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   3. przeglądania E-booków w zasięgu sieci Internet – wymagany jest komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką,
   4. rejestracji na urządzeniach mobilnych ( laptop lub tablet) w przeglądarce w trybie online – wymagane są urządzenie mobilne ( laptop lub tablet, przeglądarka oraz dostęp do Internetu, ( Usługa nie działa na telefonach komórkowych).
   5. logowania na urządzeniu mobilnym (telefon komórkowy, tablet) w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne, przeglądarka oraz dostęp do Internetu,
   6. przeglądania E-booków na urządzeniu mobilnym (tablet lub laptop) w trybie online na przeglądarce – wymagane są urządzenie mobilne ( tablet lub laptop), przeglądarka oraz dostęp do Internetu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
   1. przeglądarki: Chrome 71 lub wyższa, Firefox 64 lub wyższa, Internet Explorer 11 lub wyższa, Safari 12.1 lub wyższa,
   2. włączona obsługa „ciasteczek” (cookies).
  3. W celu korzystania z Usługi urządzenia komputerowe z których korzysta Użytkownik w tym celu muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  4. Dostawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.
 • 6. Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników
  1. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług,
   2. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usług,
   3. po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Użytkowników pisemnie lub elektronicznie na Adres email informacji handlowych i reklamowych,
   4. przetwarzania danych Użytkowników w celach marketingowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej,
   5. odmowy świadczenia Usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email lub nie jest uprawniony do zawarcia Umowy,
   6. dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu ich świadczenia bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze i pozyskiwania zgody w tym celu,
   7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Dostawcy.
  3. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.
  4. Użytkownik w ramach realizacji Umowy nie jest uprawniony do:
   1. publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
   2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
   3. wykorzystywania Usług w celach komercyjnych lub zarobkowych,
   4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Usług, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
   5. podejmowania jakichkolwiek działań, mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
   6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy zamieszczania danych osobowych osób bez ich uprzedniej zgody. W tym celu Dostawca jest uprawniony do żądania od Użytkownika przedstawienia takiej zgody pod warunkiem zablokowania dostępu do Usługi.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
 • 7. Odpłatność Usług
  1. Usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.
  2. Dostawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik korzysta.
 • 8. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi. Dostawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług Użytkownika naruszającego Regulamin.
  2. Dostawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. za treści udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
   3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone na Portalu lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników,
   4. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
   5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   6. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
   7. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub Hasła Użytkowników,
   8. następstwa działań podjętych przez Usługobiorców stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
 • 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja
  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r., poz. 880 z późn. zm.), wykorzystywanych w ramach Usług, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących narzędzia za pomocą których Użytkownik korzysta z Usług, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
  2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z utworów, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania w formie elektronicznej, a także utrwalania w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzenia do pamięci komputera i sporządzania kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Usług, a także sporządzania wydruków dla własnych potrzeb związanych wyłącznie z prowadzoną działalnością zawodową.
  5. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika, w szczególności do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
   2. rozpowszechniania utworów pobranych w ramach Usługi, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych,
   3. udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Dostawcę,
  6. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.
 • 10. Ochrona danych osobowych
  1. Dostawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe Użytkownika niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy o świadczeniu usług przez Dostawcę, określonych niniejszym Regulaminem. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Dostawca w celu wskazanym w ust. 1 przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
  3. Dostawca jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.
 • 11. Klauzula informacyjna
  1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usług jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN.
  2. Dostawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego:bezpieczeństwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
   2. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Dostawcy, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   3. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   4. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   5. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania – art. 6 ust 1 lit. f) RODO
   6. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   7. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. Dostawca informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Dostawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawnie uzasadnionego interesu Dostawcy, w szczególności w celach marketingowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Dostawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Dostawca informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dostawca informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług.
  10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać wycofane za pośrednictwem adresu e-mail: support@ebooki.nowaera.pl, lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
 • 12. Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości na następujący adres e-mail Dostawcy: support@ebooki.nowaera.pl.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej lub z chwilą przesłania w formie dokumentowej wiadomości e-mail na podany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
  3. Dostawca w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
  4. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
 • 13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy
  1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (od otrzymania potwierdzenia założenia Konta), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Dostawcy drogą elektroniczną na adres support@ebooki.nowaera.plalbo listem na adres siedziby Dostawcy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Usługi (treści cyfrowe) przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem usługi są dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od sumowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 14. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres email support@ebooki.nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Użytkownik nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, Adres email), przedmiot reklamacji, serwis internetowy, którego reklamacja dotyczy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • 15. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu oraz poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019.


INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Konie trojańskie
   Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika 1.
  2. Wirusy
   Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika 2.
  3. Spam
   To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
   1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
   2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
   3. powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
   4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
   5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
   6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
   7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 3
  4. Robaki
   Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie. 4

1 http://www.microsoft.com

2 op. cit.

3 http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam

4 op. cit.