Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie (Moja Nowa Era).

 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi za pośrednictwem Serwisu.
  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi jest zawarcie Umowy zgodnie z Regulaminem.
  3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  4. Korzystanie z Usługi możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usługi, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
  5. Za pośrednictwem Usługi Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez Usługodawcę dla tych usług lub serwisów. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług i serwisów. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług Usługodawcy wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.
  6. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
  8. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).
 2. DEFINICJE
  1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji oraz w trakcie korzystania z Moja Nowa Era.
  2. Konto – administrowany przez Usługodawcę zbiór Danych, zasobów oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Moja Nowa Era.
  3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta.
  4. Przedstawiciel – osoba fizyczna, będąca opiekunem prawnym, działająca w imieniu i na rzecz małoletniego Użytkownika.
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Usługi.
  6. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
  7. Serwis – internetowa platforma dostępna pod adresem https://moja.nowaera.pl, prowadzona i zarządzana przez Usługodawcę, będąca narzędziem, za którego pośrednictwem Użytkownicy są autoryzowani do produktów i usług Usługodawcy w ramach serwisów internetowych Usługodawcy oraz mogą zarządzać własnym profilem. Posiadanie Konta w Serwisie jest warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do niektórych produktów i usług Usługodawcy.
  8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto. W przypadku osoby fizycznej w wieku poniżej 13 lat Umowa jest zawierana w jej imieniu przez jej Przedstawiciela. W przypadku osoby fizycznej w wieku pomiędzy 13 a 18 lat Umowa jest zawierana za zgodą jej Przedstawiciela.
  9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą z chwilą zakończenia Rejestracji, której przedmiotem jest Usługa świadczona w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.
  10. Usługa – świadczenia realizowane drogą elektroniczną dające Użytkownikowi możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu.
  11. Usługodawca - Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
  12. Zasoby — usystematyzowany zbiór materiałów edukacyjnych, produktów lub usług należących do Usługodawcy dostępnych za pośrednictwem Konta.
 3. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI
  1. Korzystanie z Usługi ma charakter bezpłatny. Usługodawca będzie świadczył Usługę na rzecz Użytkowników przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.
  2. Korzystać z Usługi może każdy Użytkownik po skutecznym zakończeniu procesu Rejestracji.
  3. Użytkownikom nie wolno:
   1. podawać danych nieprawdziwych w procesie Rejestracji,
   2. korzystać z kont innych Użytkowników,
   3. udostępniać swoje Konto innym Użytkownikom,
   4. zamieszczać w ramach Konta treści bezprawne, naruszające dobre obyczaje lub godność innych osób,
  4. Rejestracji oraz akceptacji Regulaminu może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja oraz akceptacja Regulaminu może zostać dokonana tylko przez Użytkownika wraz z reprezentującym go Przedstawicielem, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
  5. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem Usługi, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go Przedstawiciela, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
  6. Użytkownik do 18 roku życia, który dokonał Rejestracji oraz zaakceptował Regulamin zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 4. REJESTRACJA
  1. Użytkownik może dokonać rejestracji za pośrednictwem Serwisu wypełniając formularz rejestracyjny.
  2. Użytkownik przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. działa w imieniu własnym i na swoją rzecz, a w przypadku gdy jest Przedstawicielem działa w imieniu małoletniego Użytkownika i jest do tego uprawniony,
   4. podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   5. jest upoważniony do działania w imieniu posiadacza Konta,
   6. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  3. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia rejestracji musi dokonać Przedstawiciel.
  4. Osoba fizyczna lub jej Przedstawiciel w celu rejestracji wypełnia obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego i akceptuje Regulamin.
  5. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika unikalne Konto o identyfikatorze będącym podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.
  6. Adres email jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usługi.
  7. Adres e-mailowy podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
  8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana przez innych Użytkowników lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  9. Kliknięcie w przycisk „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
  10. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
  11. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mailowy podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa.
  12. W momencie zakończenia Rejestracji zostaje utworzone Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mailowy podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz dochodzi do zawarcia Umowy.
  13. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu email oraz ustanowionego przez siebie hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
  14. Rejestracja jest warunkiem koniecznym dostępu do niektórych produktów i usług Usługodawcy w szczególności świadczonych drogą elektroniczną.
 5. SERWIS
  1. Serwis oferuje zalogowanym Użytkownikom m.in. możliwość:
   1. korzystania z Usługi,
   2. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Użytkownika,
   3. nabywania innych usług i produktów,
   4. przeglądania, edytowania i usuwania Danych na Koncie,
   5. zmiany hasła,
   6. uzyskania dostępu lub rezygnacji z dostępu do niektórych produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
  2. Lista produktów i usług, z których może korzystać Użytkownik, jest dostępna w Serwisie.
  3. Skutkiem usunięcia Konta jest brak możliwości korzystania z Usługi w tym logowania oraz brak możliwości korzystania z niektórych produktów i usług Usługodawcy.
 6. WARUNKI TECHNICZNE
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usługi jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe.
  2. W celu korzystania z Usługi komputer lub urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  3. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną funkcją Cookies oraz JavaScript, w najnowszej wersji : Internet Explorer , Mozilla Firefox , Google Chrome , Safari , iOS Safari , Opera , Android Browser.
  4. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Usługodawca, przetwarza w ramach Usługi wyłącznie dane osobowe Użytkowników i/lub ich Przedstawicieli , niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy.
  2. Sposób zbierania i zakres danych przetwarzanych w ramach Usługi przedstawia się następująco:
   1. dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin serwisu internetowego obejmują adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
   2. dane zbierane podczas Rejestracji obejmują imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon Użytkownika,
  3. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celach:
   1. zawarcia i realizacji umowy (regulaminu) - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania Serwisu lub Usługi - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   3. rejestracji Konta i realizacji wybranych Usług - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   4. obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   5. tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Usługi, Serwisu, oraz pozostałych wybranych usług, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   6. promujących działalność podmiotów współpracujących z Administratorem w szczególności w celu organizacji promocji, konkursów i realizacji innych narzędzi marketingowych, po uzyskaniu dodatkowej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   7. otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   8. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   9. tworzenia kopii i przechowywania danych - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   10. podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   11. badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   12. realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   13. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb klienta, czyli profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   14. realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   15. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
   16. archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. Usługodawca, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników i/lub ich Przedstawicieli. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
  5. Usługodawca może również udostępnić dane osobowe Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego w szczególnych przypadkach, kiedy są podstawy, by sądzić, że udostępnienie tej informacji jest niezbędne do identyfikacji lub skontaktowania się z Użytkownikiem, którego działanie może powodować naruszenie (zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej) praw pozostałych Użytkowników lub kogokolwiek, kto może być poszkodowany przez określone działanie niezgodne z przepisami prawa i ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane także na żądanie uprawnionych organów w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami.
  6. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane tylko w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
  7. Serwis wykorzystuje pliki cookies, więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies.
 8. KLAUZULA INFORMACYJNA
  1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z Usługą jest Usługodawca.
  2. Informujemy, że Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Użytkownicy/ Przedstawiciele mają prawo kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w rozdziale VII powyżej.
  4. Administrator danych informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w celach marketingowych, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  6. Użytkownikowi/ Przedstawicielowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych w rozdziale VII powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usługi.
  10. Informujemy, że dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody Użytkownicy/ Przedstawiciele mogą wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: konto@nowaera.pl, telefonicznie pod nr 58 721-48-00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.
 9. UPRAWNIENIA USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
   2. wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usługi,
   3. po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Usługobiorców pisemnie lub elektronicznie na Adres email informacji handlowych, reklamowych, newsletterów,
   4. odmowy świadczenia Usługi, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres email lub dane w formularzu rejestracyjnym,
   5. odmowy świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik nie przestrzega postanowień Regulaminu,
   6. dowolnej modyfikacji świadczonej Usługi i/lub Serwisu,
   7. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów,
   8. usunięcia Konta Użytkownika w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Użytkownika,
   9. zaprzestania świadczenia Usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do całości Serwisu lub części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi jeżeli nie są one następstwem zawinionego działania Usługodawcy. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownika naruszającego Regulamin.
  2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   2. utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), chyba, że nastąpiły z jego winy,
   3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, itp.),
   4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy Rejestracji,
   5. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Usługi,
   6. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
   7. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   8. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
   9. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 11. REKLAMACJE
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi lub działaniem Serwisu.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres email: konto@nowaera.pl
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi lub funkcjonowania Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi/ Serwisu, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych
   3. działalności osób trzecich, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres email) oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Usługodawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
  7. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
  8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
  9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 12. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
  1. W terminie 14 dni od Rejestracji, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: konto@nowaera.pl telefonicznie: 58 721-48-00 lub pisemnie – na adres siedziby Usługodawcy.
  2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
  3. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do produktów i usług Usługodawcy, w których jest wymagane posiadanie Konta.
  4. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
  5. Użytkownik może rozwiązać Umowę elektronicznie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: konto@nowaera.pl, telefonicznie: 58 721-48-00 lub pisemnie – na adres siedziby Usługodawcy.
  6. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
   1. w przypadku naruszenia Umowy/ Regulaminu przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez Usługodawcę w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym,
   2. w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
  7. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
  8. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą skutkuje likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Zasobów, w których jest wymagane posiadanie Konta.
  9. Rozwiązanie umowy nie powoduje zwrot jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem Usługi.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dotyczące świadczenia Usługi w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według właściwych przepisów prawa polskiego.
  3. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez Usługodawcę przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na stronie Serwisu oraz przez przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mailowy Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Użytkownika Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
  4. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres konto@nowaera.pl, telefonicznie: 58 721-48-00 lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
  5. Regulamin wszedł w życie 30.08.2017r. zmiany do regulaminu wprowadzono 20.11.2018.