Regulamin usługi - Newsletter Nowej Ery

 1. Usługę Newslettera (dalej: Usługa) świadczy Nowa Era Spółka z o.o. (dalej: Dostawca), Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa, NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, KRS 0000031950 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 627 900 PLN Dane kontaktowe: tel. +48 22 570 25 80, faks +48 22 570 25 97, www.nowaera.pl
 2. Newsletter – to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca tym, którzy ją nabyli zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu otrzymywanie wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, które zawierają treści o charakterze marketingowym, w szczególności informacyjnym, reklamowym, promocyjnym dotyczących produktów i usług Dostawcy oraz współpracujących z nim partnerów.
 3. Użytkownik – to osoba fizyczna, która złożyła zamówienie na Usługę w sposób określony w pkt 6 regulaminu.
 4. Usługa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.
 5. Usługa jest świadczona nieodpłatnie. Usługa nie generuje innych dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika niż te które Użytkownik ponosi standardowo na rzecz dostawców usługi Internet.
 6. Usługa jest świadczona na rzecz osób, które w sposób dobrowolny zapiszą się na nią , a następnie potwierdzą zamiar jej zamówienia , poprzez kliknięcie w link przesłany przez Dostawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysłany niezwłocznie w wiadomości e-mail po dokonaniu zapisu na Usługę. Zamówienie Usługi następuje z chwilą kliknięcia w ten link (aktywacja zamówienia Usługi). Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania linku w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie kliknie w podany link, nie dochodzi do zamówienia Usługi, a zgłoszenie Użytkownika (w tym podany adres e-mail) jest niezwłocznie usuwane z zarządzanej przez Dostawcę bazy danych właściwej dla Użytkowników Usługi.
 7. O terminie przesyłania Newsletter’a decyduje Dostawca.
 8. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej);
  2. posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej. Dostawca dostarcza Usługę na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika;
  3. posiadanie urządzenia z dostępem do poczty elektronicznej;
  4. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;
  5. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML;
  6. posiadanie przeglądarki akceptującej konto poczty elektronicznej Użytkownika.
  7. posiadanie aktualnego i poprawnie skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej podanego na potrzeby Usługi
 9. Reklamacje dotyczące Usługi prosimy zgłaszać:
  1. pocztą elektroniczną na adres cok@nowaera.pl
  2. na piśmie na adres Nowa Era sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
 10. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 11. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie i bez podawania przyczyn z Usługi:
  1. poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze;
  2. poprzez odstąpienie/rezygnację z Newslettera, wysyłając:
   1. e-maila z rezygnacją pocztą elektroniczną na adres cok@nowaera.pl
   2. na piśmie na adres Nowa Era sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa
 12. Dostawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia tej Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.
 13. Określone niniejszym dokumentem warunki świadczenia Usługi stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.).
 14. Z chwilą aktywacji Usługi dochodzi do zawarcia umowy z Użytkownikiem. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej Usługi przez Użytkownika.
 15. Z chwilą rezygnacji z Usługi przez Użytkownika dochodzi do rozwiązania z Dostawcą umowy na Usługę.
 16. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 17. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 18. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu i przestrzegania jego postanowień.
 19. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Usługi.
 20. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 21. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z przyczyn od niej niezależnych.
 22. Dostawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej lub bieżącej obsługi bądź konserwacji strony www, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera lub w przypadku zmiany platformy za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.
 23. Dostawca informuje, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez użytkowników odpowiednich czynności dotyczących bezpiecznego korzystania z usług elektronicznych w celu ich zminimalizowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (dalej: RODO) zebranych w związku z Usługą jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146D. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl lub tel. pod numerem 22 570 25 80.
 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw osób, których dane dotyczą możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: bezpieczenstwo@nowaera.pl.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczonej drogą elektroniczną, polegające na przesyłaniu informacji w ramach Usługi Newsletter. Podstawą przetwarzania danych będzie tu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane również w celach obsługi reklamacji, optymalizacji świadczonej usługi oraz zapewnienia bezpiecznego korzystania z usługi. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy i realizowanie Usługi.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane odpowiednio do czasu rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron zgodnie z postanowieniami regulaminu lub upływu okresu przewidzianego do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 6. W związku z przewarzaniem danych Użytkownikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO;
 7. Odbiorcami danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz danych pochodzących z urządzeń końcowych będzie: ……………..
 8. Realizacja praw wymienionych w pkt. 6 a) - e) możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail bezpieczeństwo@nowaera.pl i konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo .