Regulamin usługi elektronicznej – nowaterazmatura.pl


§ 1. Słowniczek pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

  1. Aplikacja – aplikacja webowa udostępniana przez przeglądarkę pod adresem https://app.nowaterazmatura.pl, za pomocą której Użytkownik może korzystać z Usług w sposób określony w Regulaminie.
  2. Dostawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
  3. Konto – konto Moja Nowa Era. To zbiór zasobów i uprawnień utworzonych dla zarejestrowanego użytkownika po zalogowaniu, umożliwiających korzystanie z usług świadczonych przez Dostawcę drogą elektroniczną, dostarczany w ramach odrębnego systemu teleinformatycznego służącego do zarządzania przyznanymi licencjami i usługami elektronicznymi. Usługa Konta jest niezależną usługą i warunki korzystania z niej uregulowane są odrębnym regulaminem. Usługa konta jest niezbędna do korzystania przez Użytkownika z Usługi.
  4. Kod dostępu – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi dostęp do Zasobów, przyznający uprawnienie (licencję) do korzystania z przypisanych mu cyfrowych materiałów edukacyjnych powiązanych z Publikacją. Kod dostępu wpisany jest w kod zdrapkę w zakupionej przez Użytkownika publikacji papierowej.
  5. Kod QR zasobu cyfrowego – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod graficzny, dostępny w publikacji, który po zeskanowaniu aparatem telefonu umożliwia przekierowanie Użytkownika do zasobu cyfrowego w aplikacji.
  6. Serwis maturalny – serwis internetowy dedykowany maturzystom, za którego pośrednictwem Dostawca udostępnia m.in. przedmiotowe informacje o maturze, aktualności maturalne, porady maturalne, artykuły, webinaria, prezentację oferty maturalnej Nowej Ery. Portal jest dostępny pod adresem: https://nowaterazmatura.pl
  7. Publikacja – zakupione przez Użytkownika: Vademecum / Zbiór zadań maturalnych / Arkusze maturalne w formie papierowej, zawierające Kod dostępu do Zasobów.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki świadczenia Usługi przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usługi.
  9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2).
  10. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych Regulaminem, której przedmiotem jest Usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344, z późn. zm.).
  11. Usługa – możliwość korzystania z Zasobów na warunkach określonych Regulaminem oraz pozostałych świadczeń dostępnych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji. Zakres Usługi określa § 4.
  12. Użytkownik – osoba fizyczna, uprawniona do korzystania z Usługi lub podejmująca działania w celu jej nabycia. W przypadku osoby niepełnoletniej to również osoba działająca w jej imieniu i na jej rzecz jako opiekun prawny.
  13. Urządzenie elektroniczne – urządzenie typu komputer, tablet, smartfon, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu i Aplikacji.
  14. Zasoby – materiały edukacyjne w postaci cyfrowej, np.: filmy, fiszki, quizy, zadania maturalne, udostępniane za pośrednictwem Aplikacji.§ 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa:
   1. odpowiednie prawa i obowiązki Dostawcy lub Użytkownika związane ze świadczeniem i korzystaniem z Usługi, w szczególności określa warunki licencji dla Użytkownika,
   2. warunki nabycia Usługi,
   3. zasady wyłączania odpowiedzialności Dostawcy z tytułu świadczenia Usługi,
   4. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi świadczonych przez Dostawcę.
  2. Dostawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w sposób umożliwiający jego odczytanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie w dowolnym momencie.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie dokonać jego akceptacji. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usługi ani żądać jakichkolwiek świadczeń od Dostawcy. Akceptacja Regulaminu następuje przy rejestracji.
  5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  6. Zawierając Umowę, Użytkownik lub odpowiednio opiekun prawny lub pełnomocnik działający w imieniu Użytkownika oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  7. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
  8. Dostawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  9. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.


§ 3. Zawarcie umowy i założenie konta

  1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu. Umowa ma charakter umowy adhezyjnej, a jej treść odpowiada treści Regulaminu. Postanowienia Umowy nie podlegają indywidualnym ustaleniom Stron.
  2. Rejestracja w celu ustanowienia Konta odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego za pośrednictwem Aplikacji lub na stronie https://moja.nowaera.pl. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie konta Moja Nowa Era https://moja.nowaera.pl/reg-kontone
  3. Osoba, która zawiera Umowę i akceptuje Regulamin, oświadcza, że:
   1. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   3. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
   4. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   5. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   6. będzie korzystać z Usługi wyłącznie na użytek własny,
   7. weszła w posiadanie linku aktywacyjnego w sposób legalny, określony Regulaminem.
  4. Umowę może zawrzeć każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w imieniu osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, musi działać przedstawiciel ustawowy takich osób.
  5. Dostęp do Usługi przez Użytkownika jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Aplikacji oraz Konta i następuje poprzez zalogowanie się na stronie https://nowaterazmatura.pl loginem i hasłem założonym w ramach Konta. Posiadanie Konta jest niezbędne do przydzielania i weryfikacji przypisanych Użytkownikom licencji do usług cyfrowych świadczonych przez Dostawcę, w tym dostępu do Zasobów.
  6. Adres e-mail jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji wobec Dostawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.


§ 4. Usługi świadczone przez Dostawcę w ramach Umowy

  1. Dostawca świadczy Usługę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Warunkiem korzystania z Usługi jest dostęp do internetu, posiadanie Konta (Moja Nowa Era) oraz Kodu dostępu.
  3. W ramach Usługi świadczonej na rzecz Użytkowników realizowane są następujące świadczenia:
   1. dostęp do informacji w Serwisie maturalnym,
   2. możliwość korzystania z Zasobów, do których Użytkownik posiada Kod dostępu przypisany do zakupionej przez niego publikacji papierowej.
  4. Dostęp do Usługi w zakresie możliwości korzystania z Zasobów możliwy jest po otrzymaniu Kodu dostępu (uzyskaniu licencji), który Użytkownik może nabyć, kupując publikację papierową.
  5. Dostawca będzie świadczył Usługę (dostęp do przyznanych Zasobów przypisanych do Kodu dostępu) na rzecz Użytkowników przez cały okres aktywności Kodu dostępu, tj. od momentu jego aktywacji w danym roku szkolnym nie dłużej niż do 31 sierpnia tego roku szkolnego, dla którego aktywny był Kod dostępu. Po tym okresie Użytkownik traci możliwość korzystania z Zasobów.
  6. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie, jednakże świadczenie Usługi realizowane jest zgodnie z postanowieniami określonymi w ust.5.
  7. Usługa świadczona jest w ten sposób, aby suma urządzeń na których Użytkownik jednocześnie korzysta z Usługi nie przekroczyła 3 (trzech). W przypadku przekroczenia dozwolonej liczby urządzeń w związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik automatycznie zostanie wylogowywany z urządzenia na które zalogował się jako pierwsze.


§ 5. Warunki techniczne świadczenia usług przez Dostawcę

  1. Do korzystania z Usługi w procesie:
   1. rejestracji – wymagane jest odpowiednie Urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu oraz przeglądarką,
   2. logowania w zasięgu sieci internet – wymagane jest Urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu,
   3. przeglądania Zasobów w zasięgu sieci internet – wymagany jest Urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do świadczenia Usług:
   1. przeglądarki: Chrome 71 lub wyższa, Firefox 64 lub wyższa, Internet Explorer 11 lub wyższa, Safari 12.1 lub wyższa;
   2. włączona obsługa „ciasteczek” (cookies).
  3. W celu korzystania z Usługi Urządzenia komputerowe, z których korzysta Użytkownik w tym celu, muszą mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  4. Dostawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci internet, a także rekomenduje Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania.
  5. Usługodawca świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 5-godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
  6. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Serwisu i Aplikacji przesyłanie ich na posiadane adresy e-mail Usługobiorców.


§ 6. Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi, w związku z pracami serwisowymi, usuwaniem awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą wpływać na świadczoną Usługę;
  2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych ze świadczeniem Usługi;
  3. po uzyskaniu dodatkowej zgody, wysyłania do Użytkowników na adres e-mail informacji handlowych i reklamowych;
  4. przetwarzania danych Użytkowników w celach marketingowych w ramach prowadzonej działalności wydawniczej;
  5. odmowy świadczenia Usługi, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail lub nie jest uprawniony do zawarcia Umowy;
  6. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów;
  7. zablokowania dostępu do Usługi, jeżeli Użytkownik korzysta z niej w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności jeżeli uzyskał dostęp do Usługi w sposób nielegalny, udostępnia usługę osobom nieuprawnionym.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Usługami, z tytułu których Użytkownikom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Dostawcy.
 3. Użytkownik w ramach realizacji Umowy nie jest uprawniony do:
  1. wykorzystywania Usług w celach komercyjnych lub zarobkowych;
  2. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w ramach Usług, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;
  3. podejmowania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić korzystanie z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  4. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Dostawcy;
  5. korzystania z Usług w sposób niezgodny z udzieloną licencją.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Usługi w przypadku naruszeń Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Usług następuje przez złożenie Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną: przez przesłanie go na adres podany w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Usługobiorcę adres e-mail jest niewłaściwy.
 6. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.

§ 7. Odpłatność Usług

 1. Usługi w postaci elektronicznej świadczone przez Dostawcę na rzecz Użytkowników są nieodpłatne.
 2. Dostawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług będzie wymagać połączenia z siecią internet i będzie się wiązać z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik korzysta. W takim przypadku koszt transmisji danych i aktywnego łącza, za którego pośrednictwem realizowana jest Usługa, ponosi Użytkownik§ 8. Odpowiedzialność

 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi. Dostawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi naruszającemu Regulamin
 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
   2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich);
   3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.);
   4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy pozyskaniu linku aktywacyjnego, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu;
   5. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkowników do Konta;
   6. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy.


§ 9. Prawa autorskie i pokrewne oraz licencja

  1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021r., poz. 1062 z późn. zm.), wykorzystywanych w ramach Usługi, w tym do całego utworu, jak i jego fragmentów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących narzędzia, za pomocą których Użytkownik korzysta z Usługi, Zasobów, materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu (dalej: Utwór) są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
  2. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Utworu lub jego fragmentu, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  3. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Utworów w całości lub w dowolnych fragmentach oraz ich jakichkolwiek ich kopii dla potrzeb tworzenia modeli lub algorytmów lub technologii lub programów, wykorzystujących lub symulujących w jakikolwiek sposób zachowania inteligentne (tzw. sztuczna inteligencja), w tym do uczenia maszynowego albo systemów uczących się.
  4. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Utworu, wyłącznie na użytek własny rozumiany zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  5. Dostawca udziela każdemu Użytkownikowi licencji na następujących polach eksploatacji: udostępnianie Użytkownikom Utworu na użytek własny, z wykorzystaniem funkcjonalności Aplikacji, w taki sposób, aby miał do niego dostęp za pośrednictwem Konta w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  6. Udzielona licencja nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu;
   2. rozpowszechniania Utworu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży, w tym w celach komercyjnych;
   3. udostępniania dostępu do Usług osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła;
   4. udzielania sublicencji;
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera wykorzystywanego przez Dostawcę.
  7. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu oraz zablokowanie dostępu do Usługi.


§ 10. Ochrona danych osobowych

  1. Dostawca przetwarza w związku z Usługą wyłącznie dane osobowe niezbędne do zawarcia, zmiany, rozwiązania, a także prawidłowej realizacji Umowy. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i przyjętych w tym zakresie polityk dotyczących ochrony danych osobowych.
  2. Dostawca w celu wskazanym w ust. 1 przetwarza następujące dane osobowe: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej.
  3. Dostawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.


§ 11. Klauzula informacyjna

  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. Kontakt do administratora:nowaera@nowaera.pl
  2. Dostawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji Umowy oraz wykonywania związanych z nią praw. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania i zawarcia umowy;
   2. związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Usług lub Serwisu oraz pozostałych dostępnych usług, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach Klienta, badania ich satysfakcji, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową;
   3. podejmowanych działań marketingowych, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych;
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw;
   5. udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   6. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   7. realizacji praw z tytułu reklamacji. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków administratora wynikających z praw przysługujących konsumentom, a w pozostałej kategorii Klientów w prawnie uzasadnionym interesie administratora, jakim jest prawo do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. W tym celu przetwarzanie odbywa się odpowiednio w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. c) lub f) RODO;
   8. realizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  4. Dostawca informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców: świadczących na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  5. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą Umową przez okres jej obowiązywania i do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji – do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia.
  6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Dostawcy dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja praw osoby, której dane dotyczą, jest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularzu RODO, znajdującego się na stronie: https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Dostawca informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dostawca informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy.
  10. Dane osobowe Usługobiorców nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażone zgody mogą zostać wycofane poprzez wysłanie żądania na adres e-mail:konto@nowaera.pl lub na adres siedziby Dostawcy.


§ 12. Rozwiązanie Umowy

  1. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi, w każdym przypadku uwzględniając jej rodzaj i charakter.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi oświadczenia w formie pisemnej lub z chwilą przesłania w formie dokumentowej wiadomości e-mail na podany przez niego w Koncie adres e-mail. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim Użytkownikowi nie przysługuje zwrot należności z tytułu nabycia Usługi, w sytuacji, gdy nabył ją odpłatnie.
  3. Dostawca – w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę – może natychmiast usunąć Konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Usług. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
  4. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.


§ 13. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

  1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (od otrzymania potwierdzenia założenia Konta), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Dostawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: nowaterazmatura@nowaera.pl albo listem na adres siedziby Dostawcy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Usługi (treści cyfrowe) przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy) przed upływem ww. terminu 14-dniowego.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem usługi są dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa UOKiK, dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


§ 14. Reklamacje

  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub w formie elektronicznej na adres e-mail: nowaterazmatura@nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Użytkownik nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji, Usługę, której reklamacja dotyczy, oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


§ 15. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy będą informowani przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie i Aplikacji, a także przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi. Oświadczenie o braku akceptacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: nowaterazmatura@nowaera.plZmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Serwisu i Aplikacji oraz poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  4. Aktualny Regulamin obowiązuje od 20 listopada 2023 r. Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest na stronie https://moja.nowaera.pl/reg-nowaterazmatura1

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika.
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika.
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  • powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej" poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania" przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej.
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.