Regulamin portalu Balon Blum świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o. o. z/s w Warszawie

 
 1. §  Słowniczek pojęć
  1. W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:
   1. Dostawca – Nowa Era Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
   2. Kod dostępu – ciąg znaków zawierający licencję do korzystania z Zasobów umożliwiający Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do Portalu i korzystanie z Usług, uzyskany przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   3. Konto Moja Nowa Era lub Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika , umożliwiający mu korzystanie z części Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu po zalogowaniu. Usługa Konta Moja Nowa Era regulowana jest odrębnym regulaminem właściwym dla tej usługi i jest niezbędna dla korzystania z Usług.
   4. Portal – internetowa platforma Dostawcy umieszczona pod adresem www.balonblum.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę.
   5. Regulamin — niniejszy regulamin,
   6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2
   7. Strefa demonstracyjna — nieodpłatny dostęp do wybranych materiałów edukacyjnych dedykowany Użytkownikom w celu zapoznania się z zakresem świadczonych przez Dostawcę usług na Portalu.
   8. Użytkownik — osoba fizyczna, która korzysta z Usług.
   9. Umowa — oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.), w tym Usług.
   10. Usługa – świadczenia realizowane drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników na zasadach określonych Regulaminem, w szczególności możliwość korzystania z Zasobów. Zakres usług określa § 6.
   11. Zasoby — zbiór materiałów edukacyjnych udostępnianych przez Dostawcę na rzecz Użytkownika w ramach Usług.
 2. §  Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu.
  2. Korzystanie z Usług możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu dostępnego za pośrednictwem Portalu. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usług ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Dostawcy. Akceptacja Regulaminu następuje podczas logowania po raz pierwszy do Portalu.
  3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia niektórych usług w odrębnych regulaminach. Dla Usług wymagających logowania konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę Konta Moja Nowa Era.
  6. Za pośrednictwem Portalu Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych (portali). W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez usługodawcę dla tych usług lub serwisów. W takim przypadku postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do tych usług i serwisów. Nabywanie praw do korzystania z innych produktów i usług wymaga spełnienia warunków określonych w regulaminach właściwych serwisów.
  7. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.).
  8. Usługobiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.
 3. §  Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą dochodzi z chwilą akceptacji Regulaminu. Warunkiem korzystania z Usług wymagających logowania jest posiadanie Konta Moja Nowa Era.
  2. Zawrzeć Umowę może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Ważność Umowy dokonanej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia jej zawarcia przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.
  3. Z chwilą zawarcia Umowy Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na warunkach określonych w § 9.
  4. Przed zawarciem Umowy Użytkownik może skorzystać ze Strefy demonstracyjnej.
  5. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się moment skutecznego dokonania zakupu licencji, z tą chwilą rozpoczyna bieg okresu na który została udzielona licencja.
  6. Rejestracja w celu ustanowienia Konta Moja Nowa Era odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie: https://balonblum.pl/panel/register lub na stronie: https://moja.nowaera.pl/zaloz-konto.
  7. W celu skutecznej rejestracji osoba powinna wypełnić wybrany formularz rejestracyjny w zakresie wymaganym funkcjonalnościami tego formularza. Rejestracja i utworzenie Konta Moja Nowa Era odbywa się na zasadach określonych w odrębnym regulaminie dla usługi konta Moja Nowa Era.
  8. Osoba, która dokonuje rejestracji przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
   5. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   6. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   7. będzie korzystać z Usługi zgodnie z udzieloną licencją.
 4. §  Warunki techniczne
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną stosowaną przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Portalu możliwe jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe, w szczególności: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Fire Fox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy. Do właściwego korzystania z Usługi wymagana jest włączona funkcja Cookies oraz JavaScript.
  2. W celu korzystania z Usługi urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
  3. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione jego nowszą wersją.
  4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z korzystania sieci Internet, a także rekomenduje Usługobiorcom podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania. Przykładowe ryzyko wskazano w końcowej części Regulaminu.
  5. Przed dokonaniem zakupu Usługi osoba zainteresowana może sprawdzić swoje urządzenie w zakresie minimalnych wymagań niezbędnych do korzystania z Usług, pod adresem URL https://balonblum.pl/sprawdz-urzadzenie#
 5. §  Warunki nabycia i korzystania z Portalu
  1. Korzystanie z Usług jest dobrowolne.
  2. W celu nabycia Usług wskazanych w § 6 od Użytkownika wymagane jest:
   1. posiadanie Konta Moja Nowa Era,
   2. dokonanie opłaty za subskrypcję Usługi,
   3. Akceptacja Regulaminu.
  3. Dostęp do Usługi możliwy jest po odpłatnym nabyciu licencji do korzystania z Portalu i otrzymaniu linku aktywacyjnego (kodu dostępu) na adres e-mail przypisany do Konta (uzyskaniu licencji), który potwierdza jej nabycie i dostęp do Usługi. Licencję nabywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy dostępnego na stronie internetowej:sklep.nowaera.pl . Zakupu Usługi dokonuje się na warunkach określonych w regulaminie tego sklepu. Płatność za Usługę realizowana jest w formach dostępnych w sklepie internetowym, w tym za pośrednictwem systemu płatności PayU i na warunkach określonych w regulaminie tego sklepu.
  4. Użytkownicy mogą korzystać z Zasobów nieodpłatnie w okresie promocji nabywając dostęp do Usługi na warunkach określonych regulaminem promocji, o którym Dostawca poinformuje w ramach Portalu.
  5. Usługa udostępniana jest Użytkownikowi po dokonaniu płatności. Dostawca będzie świadczył Usługę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika przez okres dwóch miesięcy liczonych od momentu zakupu. Po tym okresie Użytkownik traci możliwość korzystania z Usługi. W wypadku darmowego korzystania z Zasobów Dostawca będzie świadczył usługę przez okres promocji, zgodnie z warunkami regulaminu akcji promocyjnej. Regulamin akcji promocyjnej dostępny będzie na Portalu.
  6. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności w przypadku powstałych awarii, naruszenia bezpieczeństwa środowiska informatycznego, niedostępności usług dostarczanych przez podmioty zewnętrzne w celu świadczenia Usługi, incydentów i zdarzeń o charakterze technicznym dot. środowiska informatycznego, za pośrednictwem którego świadczy Usługę lub innych zdarzeń wpływających na prawidłowe świadczenie Usługi których dostawca nie był wstanie przewidzieć. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca dokona zwrotu części kwoty należności za przerwę w dostępie do Usługi w wysokości proporcjonalnej do wartości kwoty należnej za cały okres świadczenia Usługi lub wydłuży okres świadczenia usługi o czas trwania przerw,
   2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,
   3. odmowy świadczenia usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu,
   5. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b).
  7. W celu skorzystania z Usług wymagane jest każdorazowe wykonanie czynność logowania się za pośrednictwem Konta Moja Nowa Era.
  8. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usługi w dowolnym momencie od jej nabycia jednak z uwzględnieniem, że będzie świadczona przez odpowiedni okres wskazany w ust. 5.
  9. Dostawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Dostawca zastrzega sobie prawo do 5 godzinnych przerw serwisowych raz w tygodniu.
  10. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Dostawca będzie informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie Portalu i przesyłanie ich na posiadane adresy e-mail Użytkowników.
  11. Dostawcy przysługuje prawo zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Usług ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
  12. Informacja o zamiarze zablokowania możliwości korzystania z Usług następuje przez złożenie Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
  13. Zablokowanie możliwości korzystania z Usług skutkuje utratą dostępu do Usług.
 6. §  Usługi świadczone w ramach Portalu
  1. Dostawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługi świadczone na rzecz Użytkowników polegają na udostępnianiu materiałów edukacyjnych dla dzieci 3-4-letnich oraz 5-6-letnich.
  3. Warunki korzystania z Usług określa § 5.
 7. §  Odpłatność Usług.
  1. Odpłatność za usługi następuje na warunkach określonych w sklepie internetowym.
  2. Ceny za zakup licencji na korzystanie z Zasobów przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty sprzedażowe są podane na stronie sklep.nowaera.pl , na której składane jest zamówienie.
  3. Dostawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usług wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Użytkownik korzysta. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty połączenia z siecią Internet.
  4. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na podany adres email Kod dostępu umożliwiający aktywowanie Zasobów.
 8. §  Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących elementy Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
  2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Zasobów na zasadach i czasie określonych w § 9 Regulaminu.
  3. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
  4. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. §  Warunki licencji
  1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu w rozumieniu ustawy z dnia
   4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.).
  2. Licencja na rzecz Użytkownika udzielona zostaje na okres dwóch miesięcy liczonych od dnia zakupu Kodu dostępu. W przypadku, gdy Użytkownik nie aktywuje Kodu dostępu, wygasa on po dwóch miesiącach od jego zakupu.
  3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów jedynie w celach dydaktycznych, niezarobkowych i na użytek własny.
  4. Dostawca z uwzględnieniem ust. 3 udziela każdemu Użytkownikowi Licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie w formie elektronicznej, a także utrwalanie w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Zasobów.
  5. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie ekranów lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu lub Zasobach,
   2. rozpowszechniania Zasobów, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
   3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia lub utrwalania Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do korzystania z nich zgodnie z niniejszą licencją,
   5. udzielania sublicencji,
   6. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,
   7. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą.
   8. utrwalania i powielania Zasobów na nośnikach,
   9. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
   10. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie Zasobów,
   11. drukowania w całości lub w części Zasobów (rysunków, zdjęć i tekstu) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny lub do celów dydaktycznych.
  6. W wypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, Dostawca może czasowo zablokować dostęp do Zasobów – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
  7. W wypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Dostawca ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Zasobów przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Dostawca może wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania Umowy.
  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Dostawcy do Zasobów, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  9. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą zarówno przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Zasobów (licencji).
 10. §  Dane osobowe
  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usług jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. Kontakt do administratora jest możliwy pod adresem e-mail: nowaera@nowaera.pl
  2. Dostawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego:bezpieczenstwo@nowaera.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji Umowy oraz związanych z nią praw. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania i zawarcia umowy, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   3. związanych z działaniami analitycznymi dotyczącymi funkcjonowania lub optymalizacji Usług lub Portalu oraz pozostałych dostępnych usług, w tym ich optymalnego doboru, a także w celach budowania wiedzy o potrzebach klienta, badania ich satysfakcji w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową,
   4. podejmowanych działań marketingowych, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych,
   5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw,
   6. udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   7. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   8. realizacji praw z tytułu reklamacji. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków administratora wynikających z praw przysługujących konsumentom, a w pozostałej kategorii Klientów w prawnie uzasadnionym interesie administratora jakim jest prawo do ustalenia,
   9. dochodzenia i obrony roszczeń. W tym celu przetwarzanie odbywa się odpowiednio w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. c) lub f) RODO,
   10. realizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. Usługodawca informuje, że dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców;
   1. dostawca systemu płatności PayU,
   2. pozostałych świadczących na rzecz Usługodawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano nabycia Usługi. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą Umową przez okres jej obowiązywania i do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora - do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji - do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia.
  6. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Dostawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja praw osoby której dane dotyczą jest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularzu RODO znajdującego się na stronie:https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Dostawca informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Dostawca informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z Usług lub zawarcia Umowy. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów podatkowych.
  10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody Użytkownicy mogą wycofać kontaktując się z Dostawcą za pośrednictwem adresu e-mail: balonblum@balonblum.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby
 11. §  Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub na adres poczty elektronicznej balonblum@balonblum.pl
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za którą Dostawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 12. §  Prawa konsumenta do odstąpienie od Umowy
  1. Użytkownika będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia Umowy (zakupu Kodu dostępu), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Dostawcy drogą elektroniczną na adres mailowy: balonblum@balonblum.pl albo listem na adres siedziby Dostawcy.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pierwszego uruchomienia dostępu do Usługi (treści cyfrowe) przez Użytkownika (moment rozpoczęcia realizacji umowy i korzystania z usługi) przed upływem ww. terminu 14 dniowego.
  4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli przedmiotem usługi są dostarczane treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 13. §  Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
  2. Umowa na korzystanie z Usług ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki wykupiono dostęp do Usług (upływ czasu trwania licencji).
  3. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawca może rozwiązać Umowę bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
  4. Dostawca, w wypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć Konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu.
  5. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem lub Regulaminem.
  6. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Dostawcę na warunkach określonych w przepisach prawa. Przed rozwiązaniem umowy Użytkownik wezwie Dostawcę do należytego wykonania Umowy, pod rygorem rozwiązania umowy. W przypadku skutecznego rozwiązania Umowy przysługuje mu prawo do żądania zwrotu uiszczonej opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu pozostałego do wygaśnięcia Umowy na korzystanie z Usługi. Zwrot zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy na rachunek, z którego dokonano płatności.
  7. Rozwiązanie Umowy powoduje jednoczesne wygaśnięcie wszystkich udzielonych na jej podstawie licencji.
  8. Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron.
 14. §  Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu,
   2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
   3. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
   5. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji,
   6. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   7. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   8. nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,
   2. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   3. całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,
   4. ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Zasobów w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.
  3. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Dostawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Portalu.
  4. Dostawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących własnych produktów i usług, w formach stosowanych w Internecie.
  5. W przypadku zaprzestania świadczenia Usług przez Dostawcę przed upływem okresu na jaki została nabyta dokona on zwrotu Użytkownikowi części należności jaką ten zapłacił za Usługę w wysokości proporcjonalnej do okresu przez który Usługa miała być świadczona zgodnie z Umową.
 15. §  Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 6. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Portalu.
  4. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu, o czym Użytkownicy będą informowani przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu na Portalu oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Usługi. Oświadczenie o braku akceptacji może zostać złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: balonblum@balonblum.pl
  5. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Dostawcy, ani zmiana danych Dostawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
  6. W przypadku zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Dostawca poinformuje Użytkowników, zamieszczając na stronie internetowej Portalu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
  7. Regulamin obowiązuje od 15.09.2017. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 15.09.2020.


 • INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Konie trojańskie
   Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że program ten pochodzi z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika 1.
  2. Wirusy
   Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika 2.
  3. Spam
   To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
   • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
   • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
   • powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
   • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
   • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
   • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
   • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 3
  4. Robaki
   Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie.4


  1. http://www.microsoft.com
  2. op. cit.
  3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam
  4. op. cit.