Regulamin portalu Balon Blum świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nowa Era Sp. z o. o. z/s w Warszawie

 
 1. §  Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Dostawcę na stronie Portalu.
  2. Przedmiotem usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz Użytkowników jest w szczególności udostępnienie na stronie Portalu zbioru materiałów edukacyjnych (zasobów) przygotowujących dzieci w wieku przedszkolnym do podjęcia nauki w szkole, tworzenie Profilu oraz możliwość korzystania z innych aktualnie dostarczanych usług w ramach Portalu.
  3. Warunkiem korzystania z usługi określonej w ust. 2 jest zawarcie Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  4. Korzystanie z Portalu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu dostępnego za pośrednictwem Portalu. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Portalu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Dostawcy.
  5. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
  6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, w szczególności z usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu i jej akceptacji.
 2. §  Definicje
  1. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Dostawca – Nowa Era Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950,
    o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
   2. Kod dostępu – ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do Portalu, nadany zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
   3. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Portalu, pozwalający na zarządzanie swoimi Usługami.
   4. Portal – internetowa platforma Dostawcy umieszczona pod adresem www.balonblum.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę.
   5. Profil – zbiór zasobów informacyjnych dostępnych w ramach Portalu utworzonych przez Użytkownika w celu korzystania z określonych usług.
   6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu.
   7. Strefa demonstracyjna – nieodpłatny dostęp przez Użytkownika do wybranych materiałów edukacyjnych w celu zapoznania się z zakresem świadczonych przez Dostawcę usług na Portalu.
   8. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której zostało utworzone Konto na Portalu.
   9. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do Usług świadczonych przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016, poz. 1030 z późn. zm.).
   10. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników na zasadach określonych Regulaminem, w szczególności możliwość korzystania z Zasobów i Profilu.
   11. Zasoby – zbiór materiałów edukacyjnych oraz części Usług udostępnianych odpłatnie lub nieodpłatnie (w okresie promocji) przez Dostawcę na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. §  Zawarcie umowy
  1. Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą dochodzi z chwilą zakończenia procesu rejestracji.
  2. Użytkownik, zawierając Umowę, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
  3. Zawrzeć Umowę może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi. Ważność Umowy dokonanej przez osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zależy od potwierdzenia jej zawarcia przez przedstawiciela ustawowego tej osoby.
  4. Z chwilą zawarcia Umowy Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na warunkach określonych w § 9.
  5. Przed zawarciem Umowy Użytkownik może skorzystać ze Strefy demonstracyjnej (strona przed zalogowaniem z filmem o BB oraz demo BB).
  6. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu Umowy, z tą chwilą rozpoczyna bieg okres, na który została udzielona licencja.
 4. §  Warunki techniczne
  1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług w ramach Portalu jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu tablet z dostępem do sieci, Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Portalu możliwe jest zasadniczo przez powszechnie stosowane w tym celu przeglądarki internetowe, w szczególności: Chrome 60 lub wyższy, Mozilla Firefox 55 lub wyższy, Edge 40 lub wyższy, Safari 11 lub wyższy. Systemy operacyjne: Windows 7 lub wyższy, Android 5. lub wyższy, iOS 10.3 lub wyższy.
  2. W celu korzystania z Usługi za pomocą Portalu urządzenie mobilne musi mieć zapewnione aktywne połączenie internetowe.
 5. §  Zasady korzystania z Portalu
  1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
  2. Użytkownicy korzystają z Zasobów odpłatnie lub nieodpłatnie. Nieodpłatne korzystanie z Zasobów ma miejsce w wypadku rejestracji na Portalu w okresie promocji, o którym Dostawca informuje na Portalu.
  3. W wypadku odpłatnego korzystania z Zasobów Użytkownik uiszcza opłatę poprzez zakup książeczki o Baju i Bajeczce za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: sklep.nowaera.pl zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie tego sklepu.
  4. Dostawca będzie świadczył usługę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika przez okres 12 miesięcy od pierwszego logowania na Portalu. W wypadku darmowego korzystania z Zasobów Dostawca będzie świadczył usługę przez okres promocji, o którym Dostawca poinformuje na Portalu.
  5. Użytkownik może zarejestrować się i utworzyć Konto na Portalu w dowolnym czasie.
  6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto na Portalu, ale wiele Profili stworzonych dla dzieci lub grup przedszkolnych.
  7. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
   2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników komunikatów technicznych, pdf-ów z ćwiczeniami do druku, komunikatów prawnych
    i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,
   3. odmowy świadczenia usług, jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   5. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b).
 6. §  Rejestracja na Portalu
  1. Korzystanie z części Usług, w szczególności odpłatnych lub oferowanych promocyjnie i nieodpłatnie wymaga rejestracji.
  2. W celu skutecznej rejestracji należy wypełnić obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Portalu.
  3. Przez fakt wysłania formularza rejestracyjnego osoba rejestrująca się oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   4. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   5. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  4. Wypełnienie danych przez osobę uprawnioną do zawarcia umowy i rejestracji na Portalu oraz potwierdzenie ich prawdziwości powoduje wysłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail wiadomości zawierającej link aktywacyjny.
  5. Zakończenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego.
  6. Po prawidłowej rejestracji tworzone jest Konto dla Użytkownika. Konto to jest przypisane do loginu, który został podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  7. Każdorazowy dostęp do utworzonego Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu się do Portalu poprzez podanie ustalonego podczas rejestracji loginu i hasła.
  8. Login i hasło umożliwiające dostęp do Konta nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
  9. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów po dokonaniu płatności i otrzymaniu Kodu dostępu wraz z publikacją o Baju i Bajeczce. W wypadku rejestracji w okresie promocji, Kod dostępu Użytkownik otrzymuje na innych zasadach.
  10. Jeden Kod dostępu umożliwia uruchomienie Zasobów udostępnianych na Portalu w określonym zakresie.
  11. W każdym wypadku ryzyko utraty Kodu dostępu w okresie pomiędzy jego uzyskaniem a aktywacją usługi ponosi Użytkownik.
  12. Użytkownikowi, który w ciągu trzech lat nie wykorzystał otrzymanego Kodu dostępu, w wypadku zawarcia Umowy, nie przysługuje zwrot dokonanej z tego tytułu płatności.
 7. §  Cena, termin i forma płatności, faktury VAT.
  1. Ceny za zakup licencji na korzystanie z Zasobów przez Użytkownika (cena licencji) oraz aktualne oferty rabatowe są podane na stronie sklep.nowaera.pl, na której składane jest zamówienie.
  2. Cena jest podana w złotych polskich (PLN).
  3. Ceny zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
  4. Zamówienia Użytkowników złożone przed zmianą cennika lub oferty będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
  5. Przyznane rabaty na poszczególne Usługi nie sumują się.
  6. Dostawca udostępnia Użytkowników różne formy płatności (przykładowo: przelew bankowy, płatności elektroniczne), a aktualna informacja na ten temat znajduje się w treści formularza zamówienia na stronie sklep.nowaera.pl.
  7. Wyboru formy płatności Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie właściwych pól w formularzu zamówienia.
  8. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail książeczkę z Kodem dostępu umożliwiającym aktywowanie Zasobów.
  9. Warunki dokonywania płatności określa odrębny Regulamin dostępny pod adresem sklep.nowaera.pl
  10. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT.
  11. Faktura będzie doręczona na adres korespondencyjny Użytkownika albo drogą elektroniczną na adres ujawniony na koncie Użytkownika w chwili składania zamówienia.
 8. §  Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących elementy Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy.
  2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Zasobów na zasadach i czasie określonych w § 9 Regulaminu.
  3. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
  4. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 9. §  Warunki licencji
  1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu w rozumieniu ustawy z dnia
   4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016r., poz. 666 ze zm.).
  2. Licencja na rzecz Użytkownika udzielona zostaje na okres 12 miesięcy liczonych od dnia aktywacji kodu dostępu. W przypadku, gdy Uczestnik nie aktywuje Kodu dostępu ważność kodu wygasa po trzech latach od momentu zakupu kodu.
  3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów jedynie w celach dydaktycznych, na prywatny, niezarobkowy użytek. Licencja nie uprawnia do wyświetlania Zasobów za pośrednictwem projektorów, rzutników lub w inny sposób prowadzący do publicznego wyświetlania Zasobów.
  4. Dostawca z uwzględnieniem ust. 3 udziela każdemu Użytkownikowi Licencji na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie w formie elektronicznej, a także utrwalanie w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu; wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb korzystania z Zasobów.
  5. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie ekranów lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu lub Zasobach,
   2. rozpowszechniania Zasobów, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
   3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia lub utrwalania Zasobów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do korzystania z nich zgodnie z niniejszą licencją,
   5. udzielania sublicencji,
   6. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,
   7. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą.
   8. utrwalania i powielania Zasobów na nośnikach,
   9. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
   10. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu, lub udostępniania w Internecie Zasobów,
   11. drukowania w całości lub w części Zasobów (rysunków, zdjęć i tekstu) z wyjątkiem drukowania na własny użytek prywatny lub do celów dydaktycznych.
  6. W wypadku wykrycia przypadków naruszenia warunków licencji, Dostawca może czasowo zablokować dostęp do Zasobów – do czasu wyjaśnienia stwierdzonej nieprawidłowości.
  7. W wypadku powtarzających się przypadków naruszenia warunków licencji, Dostawca ma prawo rozwiązać umowę i zaprzestać świadczenia usługi w razie wykorzystywania Zasobów przez Użytkownika niezgodnie z warunkami licencji. Przed rozwiązaniem umowy Dostawca może wezwać Użytkownika do zaniechania naruszeń, pod rygorem rozwiązania Umowy.
  8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie Dostawcy do Zasobów, kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  9. Postanowienie niniejszego paragrafu dotyczą zarówno przypadków odpłatnego, jak i nieodpłatnego uzyskania praw do korzystania z Zasobów (licencji).
 10. §  Dane osobowe
  1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca.
  3. Użytkownik rejestrując się na Portalu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczeniu usługi.
  4. Dostawca podczas rejestracji do Portalu zbiera następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a wypadku nauczyciela również dane placówki, w której pracuje.
  5. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy, administrowania Portalem, rejestracji do Portalu, promowania usług Portalu, marketingowym oraz po uzyskaniu dodatkowej zgody w celach przesyłania informacji handlowej.
  6. Zgodne z ustawą wskazaną w ust. 1 powyżej Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych.
  7. Podanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skutecznej realizacji Umowy.
  8. Dostawca, jako podmiot świadczący Usługi, w pełni szanuje i chroni prawo do prywatności wszystkich Użytkowników. Dostawca zachowuje szczególną dbałość o przetwarzanie i ochronę danych osobowych Użytkowników w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych. Zapewnia również bezpieczeństwo korzystania z Usług. Szczegółowe zasady określa dokument Polityki prywatności dostępny na stronie Internetowej Portalu.
  9. Dostawca gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  10. Dostawca jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w wypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
  11. Wszelkie pytania związane z Polityką prywatności należy kierować do Dostawcy drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:

   Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o. o.
   Al. Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa,
   e-mail: nowaera@nowaera.pl
   nr tel: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

  12. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Klienta, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług.
 11. §  Pliki cookies
  1. Dostawca stosuje mechanizm plików "cookies", które zapisywane są przez serwer Dostawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Dostawca stosuje mechanizm plików "cookies " w celach:
   1. zapamiętania informacji o Użytkowniku,
   2. umożliwienia korzystania z niektórych funkcji; weryfikacji i dostosowywania Usług i treści dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb
    i preferencji Użytkownika,
   3. opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników
    z Portalu;
  2. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Dostawca wskazuje, że wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Portalu, w tym z Usług.
  3. Dostawca zbiera dane dotyczące korzystania z Portalu i Usług, w tym w trakcie trwania połączeń internetowych zbiera i wykorzystuje informacje dotyczące adresów IP Użytkowników. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych związanych z administrowaniem serwerów Portalu, a także w celach statystycznych. Dostawca informuje, że zgodnie z przepisem art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną ww. dane mogą być udostępnione organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  4. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W wypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia, należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu może być niemożliwe.
  5. Informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: http://www.nowaera.pl/polityka-cookies.html
 12. §  Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146D lub na adres poczty elektronicznej https://sklep.nowaera.pl/reklamacje-i-zwroty#zasady-reklamacji
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za którą Dostawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 13. §  Odstąpienie od Umowy
  1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
  2. Uprawnienie wskazane w pkt 1. powyżej może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D, 02-305 Warszawa.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Dostawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  4. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący konsumentem, chyba, że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a dotyczącej świadczenia Usług, jeżeli na wyraźne żądanie Użytkownika będącego konsumentem wykonanie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  7. W wypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą.
 14. §  Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawca może rozwiązać Umowę bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
  3. Dostawca, w wypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć Konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu.
  4. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem lub Regulaminem.
 15. §  Odpowiedzialność
  1. Dostawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
   1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Dostawcy,
   2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Dostawcy).
  2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze strony Portalu,
   2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
   3. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
   5. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji,
   6. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   7. utratę przez Użytkowników danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Dostawcy (działanie osób trzecich),
   8. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usługi, będące następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
    nieprzestrzeganie przez Użytkowników warunków Regulaminu.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,
   2. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   3. całkowitego usunięcia świadczenia części Usług z przyczyn technologicznych, prawnych lub ze względu na przyjętą strategię prowadzonej działalności zarobkowej,
   4. ograniczenia Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Zasobów w przypadku, gdy ograniczenie wynika z aktualnych potrzeb prowadzonej działalności, rozwoju lub zmiany oferowanych produktów lub usług.
  4. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Dostawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Portalu.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących własnych produktów i usług, w formach stosowanych w Internecie.
 16. §  Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 ), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 roku, poz.666 ze zm.).
  2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 6. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Portalu.
  4. O treści zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Dostawcę najpóźniej na miesiąc przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Dostawcę na stronie internetowej Portalu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie internetowej Portalu przez co najmniej miesiąc lub przesłanie odpowiedniej informacji w tym zakresie na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail Użytkownika.
  5. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Dostawcy, ani zmiana danych Dostawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
  7. W przypadku zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Dostawca poinformuje Użytkowników, zamieszczając na stronie internetowej Portalu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji.
  8. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu reguluje dokument „Polityka prywatności” dostępny na stronach internetowych Portalu.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 roku.