Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


 • § 1. Postanowienia
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Dostawcę na stronach Portalu.
  2. Przedmiotem usługi świadczonej przez Dostawcę na rzecz Użytkowników jest udostępnienie na stronie Portalu Zasobów oraz świadczenie innych usług dostępnych na stronie Portalu związanych z przetwarzaniem Zasobów.
  3. Warunkiem korzystania z Usługi określonej w ust. 2 jest zawarcie Umowy i akceptacja Regulaminu, do której dochodzi z chwilą zawarcia Umowy.
  4. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu Umowy.
  5. Poniższym pojęciom użytym w niniejszym regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Dostawca ‒ Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości.
   2. Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Portalu, pozwalający na zarządzanie swoimi Usługami.
   3. Nauczyciel ‒ osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela w rozumieniu ustawy Karta nauczyciela, która została zweryfikowana przez Dostawcę w tym zakresie i dokonała rejestracji w programie Szkoła dobrych rozwiązań lub w programie Dobre przedszkole oraz dla której zostało utworzone Konto na Portalu, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych przez Dostawcę na Portalu w zakresie określonym w Regulaminie.
   4. Portal ‒ internetowa platforma Dostawcy umieszczona pod adresem: www.dlanauczyciela.pl, prowadzona i zarządzana przez Dostawcę.
   5. Szkoła dobrych rozwiązań ‒ program edukacyjny, którego celem jest wspomaganie dyrektorów oraz nauczycieli w rozwoju swoich kompetencji zawodowych w zakresie organizacji szkoły, wykorzystania nowych narzędzi zarządzania szkołą, skutecznych i motywujących pomocy dydaktycznych, a także w zakresie metod efektywnego kształcenia i diagnostyki. W ramach Programu dyrektor oraz nauczyciel mają możliwość korzystania z dedykowanych im narzędzi pracy, pomocy dydaktycznych oraz kursów rozwojowych. Celem Programu jest także stworzenie platformy dla wymiany doświadczeń między dyrektorami oraz nauczycielami.
    Regulamin programu Szkoła dobrych rozwiązań
   6. Dobre przedszkole ‒ program edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauczycieli w rozwoju swoich kompetencji zawodowych, skutecznych i motywujących pomocy dydaktycznych, a także w zakresie metod efektywnego kształcenia i diagnostyki. W ramach Programu nauczyciel ma możliwość korzystania z dedykowanych mu narzędzi pracy, pomocy dydaktycznych oraz kursów rozwojowych.
    Regulamin programu Dobre przedszkole
   7. Regulamin ‒ niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia Usług przez Dostawcę oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu.
   8. Umowa ‒ oznacza umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych na Portalu drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), w szczególności polegających na umożliwianiu dostępu i korzystania z Zasobów oraz dostarczaniu informacji.
   9. Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę w ramach Portalu na rzecz Użytkowników.
   10. Użytkownik ‒ Nauczyciel posiadający Konto na Portalu.
   11. Zasoby ‒ zbiór materiałów dydaktycznych w formie treści cyfrowych nieutrwalonych na nośnikach materialnych, udostępniany przez Dostawcę za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie.
 • § 2. Zasady korzystania z Portalu
  1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Portal udostępnia zasoby dydaktyczne dla nauczycieli w formie plików do pobrania.
  3. Zasoby dydaktyczne są podzielone na kategorie wg poziomów i przedmiotów nauczania.
  4. Rejestracja do Portalu jest możliwa wyłącznie poprzez rejestrację w programie Szkoła dobrych rozwiązań lub programie Dobre przedszkole i dla użytkowników posiadających w tych programach konta.
  5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Zasobów obejmujących przedmioty nauczania wybrane w procesie rejestracji w programach Szkoła dobrych rozwiązań lub Dobre przedszkole.
  6. Użytkownik nie będący Nauczycielem nie ma uprawnień do pobierania Zasobów.
  7. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto na Portalu.
  8. Dostawca świadczy Usługę dostępu do Portalu przy wykorzystaniu serwera należącego do firmy OVH.
  9. Korzystanie z usług Dostawcy wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:
   1. przeglądarki: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Firefox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy,
   2. obsługi cookies: włączone,
   3. Javascript: włączone.
 • § 3. Rejestracja
  1. Rejestracja do Portalu jest możliwa wyłącznie poprzez rejestrację w programie Szkoła dobrych rozwiązań lub programie Dobre przedszkole.
  2. Każdorazowy dostęp do Konta uzyskuje się po zalogowaniu do Portalu poprzez podanie loginu i hasła, ustalonych podczas rejestracji w programach Szkoła dobrych rozwiązań lub Dobre przedszkole.
  3. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy.
 • § 4. Prawa autorskie i pokrewne
  1. Wszelkie prawa do Portalu oraz utworów stanowiących część Portalu w całości i we fragmentach, w szczególności do Zasobów, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu, są zastrzeżone na rzecz Dostawcy i objęte są ochroną prawno - autorską.
  2. Dostawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Zasobów na zasadach i w czasie określonym w Regulaminie.
  3. Licencja, o której mowa w ust. 2 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
  4. Przekazywanie osobom trzecim pobranego Zasobu lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
  5. Użytkownik nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranego Zasobu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych, z wyłączeniem przypadków określonych licencją.
  6. Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
 • § 5. Licencja
  1. Dostawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zasobów udostępnionych na Portalu.
  2. W ramach udzielonej licencji Użytkownik uprawniony jest do pobieranie materiałów oraz ich modyfikacji (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich wyłącznie na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
  3. W związku z uprawnieniem określonym w pkt 2 Dostawca udziela Użytkownikom licencji na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie pobranych Zasobów w formie elektronicznej, w części lub w całości niezależnie od standardu, systemu lub formatu oraz wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów wyłącznie dla potrzeb korzystania z Zasobów,
   2. sporządzanie wydruków Zasobów dla własnych potrzeb.
  4. Udzielona Licencja nie uprawnia Użytkownika do:
   1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu,
   2. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
   3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartych tam Zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
   4. udzielania sublicencji,
   5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze, bądź zasadach działania oprogramowania serwera Dostawcy,
   6. utrwalania i zwielokrotniania Zasobów pobranych z Portalu, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt 3 lit a) i b),
   7. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z Dostawcą.
  5. Każde naruszenie praw autorskich Dostawcy przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.).
 • § 6. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy na świadczenie Usługi i skuteczne jej wykonywanie.
  3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka działająca pod firmą Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D.
  4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych w celu świadczenia Usługi oraz administrowania Portalem oraz po uzyskaniu dodatkowej zgody w celach marketingowych oraz w celach informowania o produktach i usługach Dostawcy.
  5. Administrator danych przetwarza następujący zakres danych osobowych imię, nazwisko, adres e-mail.
  6. Zgodnie z ww. ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  7. Administrator danych gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
  8. Administrator danych jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w przypadku gdy ich ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
  9. Portal wykorzystuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Portalu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
  10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu może być niemożliwe.
  11. Informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies dostępnej na stronie internetowej Dostawcy pod adresem: http://www.nowaera.pl/polityka-cookies.html.
 • § 7. Reklamacje
  1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Dostawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: stronawww@nowaera.pl.
  3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wadliwego wykonywania Usługi przez Dostawcę, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, wynikające z:
   1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
   2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych,
   3. działalności osób trzecich, za których działania Dostawca nie odpowiada.
  5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  6. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, Dostawca powiadamia Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • § 8. Odstąpienie od Umowy
  1. Użytkownik, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
  2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Użytkownika poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 146 D.
  3. Odstąpienie od Umowy nie powoduje po stronie Dostawcy obowiązku zwrotu żadnych kosztów poniesionych przez Użytkownika, chyba że Użytkownik dokonał płatności za Usługę i wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Dostawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą.
 • § 9. Rozwiązanie Umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
  2. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu Dostawca może rozwiązać Umowę bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
  3. Dostawca, w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, któremu świadczy usługę nieodpłatnie, może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. Dostawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi w wypadku otrzymania wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.
 • § 10. Odpowiedzialność
  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za której pośrednictwem Użytkownik korzysta ze strony Portalu,
   2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
   3. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
   4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy,
   5. prawdziwość danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
  2. Dostawca zastrzega sobie prawo do:
   1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
   2. wysyłania na Adres email Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem Usług,
   3. odmowy świadczenia Usługi jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres email,
   4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usługi lub Portalu, narzędzi oraz sposobu działania Portalu bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
   5. dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Użytkowników oraz dowolnego wybierania adresatów, za wyjątkiem komunikatów określonych w punkcie b).
 • § 11. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24, poz. 83, z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
  2. Spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami dotyczące świadczenia usług w ramach Portalu w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
  3. Korzystanie z Portalu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem stron Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  5. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu i poinformowania Użytkowników w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
  6. Ochronę danych osobowych Użytkowników i inne kwestie istotne dla ich prywatności w ramach Portalu poza przepisami prawa i Regulaminem określa dokument „polityka prywatności”, dostępny na stronach internetowych Portalu.
  7. Dostawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia dostępności poszczególnych zasobów dydaktycznych.
  8. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
  9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku.

INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Konie trojańskie
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się poprzez otwarcie programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika. 1
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, aby w ten sposób stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy komputer, do którego trafią tego typu kody, zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać ukryty, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym, jak i na komputerze użytkownika. 2
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  1. powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach;
  2. przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie;
  3. powoduje stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, ponieważ muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej;
  4. naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia;
  5. narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci;
  6. wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami;
  7. powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej. 3
 4. Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu pocztowego ofiary. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie. 4