Regulamin prenumeraty czasopisma „Świerszczyk”


§ 1.Postanowienia ogólne
  1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia – poprzez Formularz udostępniony na Portalu – zawarcie Umowy prenumeraty Magazynu.
  2. Poniższym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. Wydawca – Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031950, o numerze NIP 527-13-74-376, o numerze REGON 012186107, o kapitale zakładowym w wysokości 627 900,00 PLN, wpłaconym w pełnej wysokości, dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
   2. Formularz – rozwiązanie informatyczne udostępnione przez Wydawcę na Portalu, za pomocą którego każda osoba bez jednoczesnej obecności stron może zawrzeć Umowę Prenumeraty Magazynu.
   3. Umowa Prenumeraty – umowa cywilnoprawna, na podstawie której Wydawca zobowiązuje się do odpłatnego i cyklicznego dostarczania na rzecz Prenumeratora Magazynu przez wybrany Okres Prenumeraty.
   4. Okres Prenumeraty – okres 10 miesięcy (prenumerata grupowa) lub okres 6 lub 12 miesięcy (prenumerata indywidualna).
   5. Prenumerator – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Prenumeraty.
   6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki świadczenia usług przez Wydawcę.
   7. Portal – internetowa strona Wydawcy dostępna pod adresem: www.swierszczyk.pl.
   8. Magazyn – czasopismo „Świerszczyk”.
   9. Prenumerata indywidualna – od 1 do 9 egz. tego samego wydania przesyłanego na jeden adres.
   10. Prenumerata grupowa (szkolna) od 10 egz. tego samego wydania przesyłanego na jeden adres.
  3. Wydawca zastrzega sobie prawo:
   1. czasowego wstrzymania możliwości zawierania Umowy Prenumeraty z wykorzystaniem Formularza ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
   2. wysyłania na adres e-mail Prenumeratorów komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych, związanych z zawarciem Umowy Prenumeraty,
   3. dowolnej modyfikacji Formularza bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.
  4. Korzystanie z Formularza wymaga komputera z dostępem do Internetu oraz:
   1. przeglądarki: Google Chrome 15 lub wyższy, Mozilla Fire Fox 8 lub wyższy, Opera 11 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Internet Explorer 7.0 lub wyższy,
   2. dodatków: Flash Player 8 lub wyższy,
   3. obsługi cookies: włączona,
   4. Javascript: włączone.
 • § 2.Zawarcie Umowy Prenumeraty
  1. Umowa Prenumeraty może zostać zawarta przez każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności prawnych działają ich przedstawiciele ustawowi.
  2. W celu zawarcia Umowy Prenumeraty należy wypełnić Formularz udostępniony na Portalu
  3. 3. Do zawarcia Umowy Prenumeraty pomiędzy Wydawcą a daną osobą dochodzi z chwilą wybrania przez tę osobę przycisku „Wyślij i Zapłać” oraz po zaakceptowaniu wymaganych przez Wydawcę oświadczeń, w tym Regulaminu.
  4. 4. Przez fakt wysłania Formularza osoba zawierająca umowę oświadcza, że:
   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   2. jest uprawniona do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
   3. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
   4. zapoznała się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
   5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
   6. działa w imieniu własnym i zawiera umowę na swoją rzecz lub osoby, nad którą sprawuje opiekę,
   7. podane przez nią dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  5. Wydawca może odmówić zawarcia Umowy Prenumeraty w przypadku podania błędnego, fałszywego lub tymczasowego adresu e-mail lub też nie podania innych niezbędnych do zawarcia Umowy Prenumeraty danych.

 • § 3.Płatności
  1. Obowiązującą formą płatności jest dokonanie wpłaty poprzez system płatności elektronicznej zapewniony przez Wydawcę. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu płatności PayU. Płatność za pośrednictwem systemu PayU odbywa się na warunkach regulaminu określonego przez dostawcę tego systemu płatności.
  2. Po zawarciu umowy w sposób określony w § 2 ust. 3 Regulaminu Prenumerator zostanie automatycznie przekierowany na stronę systemu płatności elektronicznej. Opłata jest dokonywana z góry za cały Okres Prenumeraty.
  3. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia przez Wydawcę do realizacji Umowy Prenumeraty.
  4. Prenumerator może żądać wystawienia faktury VAT. Prenumerator może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej na podany adres e-mail. Zgoda na otrzymywanie faktury elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta.
  5. Płatność zostaje dokonana z chwilą uznania rachunku Wystawcy.
  6. Płatność dokonywana jest z góry za cały okres Prenumeraty.

 • § 4.Wykonanie umowy
  1. Po dokonaniu płatności Wydawca niezwłocznie przystępuje do wykonania Umowy Prenumeraty.
  2. Prenumerator będzie otrzymywał kolejne numery Magazynu zgodnie z częstotliwością ukazywania się Magazynu tj., co miesiąc. Dostawa magazynu każdorazowo nastąpi na początku każdego miesiąca.
  3. Magazyn zostanie dostarczony przez Wydawcę do miejsca wskazanego przez Prenumeratora w Formularzu.
  4. Prenumerator jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki zawierającej Magazyn. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w przesyłce Prenumerator jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji w trybie wskazanym w § 7 Regulaminu.
  5. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej.

  § 5. Prawa i obowiązki Dostawcy i Użytkowników
  1. Wszelkie prawa do utworów stanowiących elementy Portalu w całości i we fragmentach, elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu w tym Formularza, są zastrzeżone na rzecz Wydawcy.
  2. Wydawca jest właścicielem Magazynu, w tym jego nazwy oraz domeny za pośrednictwem której można nabyć Prenumeratę Magazynu.

 • § 6. Prenumerata grupowa (szkolna)
  1. Klient ma możliwość zamówienia prenumeraty szkolnej na dwa sposoby: online na www.sklep.swierszczyk.pl oraz poprzez kontakt z Centrum Kontaktu lub Przedstawicielem Oświatowym wydawnictwa.
   W przypadku kontaktu z Przedstawicielem Oświatowym lub Centrum Kontaktu istnieje możliwość uzyskania dodatkowego egzemplarza dla nauczyciela, przypadającego na każde 10 egz. dla uczniów.
   Powyższa oferta nie obowiązuje w przypadku zamówień online dokonanych na www.sklep.swierszczyk.pl

 • § 7.Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Usługi jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa. Kontakt do administratora: nowaera@nowaera.pl.
  2. Dostawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym istnieje możliwość kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczeństwo@nowaera.pl./li>
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. zawarcia i realizacji Umowy oraz wykonywania związanych z nią praw. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania i zawarcia umowy;
   2. rozliczenia należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   3. odejmowanych działań marketingowych, w szczególności w zakresie promocji towarów i usług własnych lub podmiotów współpracujących, w tym przesyłania informacji handlowych. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prowadzoną przez niego działalnością zarobkową i wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych;
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W tym celu przetwarzanie odbywa się w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora przejawiającym się prawem każdej osoby do dochodzenia swoich praw;
   5. udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym z Administratorem, w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   6. oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   7. realizacji praw z tytułu reklamacji. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązków Wydawcy wynikających z praw przysługujących konsumentom. W tym celu przetwarzanie odbywa się odpowiednio w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1. lit. f) RODO,
   8. realizacji praw konsumenta. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania obowiązku ciążącego na administratorze, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   1. Wydawca informuje, że dane osobowe będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców;
    1. dostawca systemu płatności PayU,
    2. pozostałych świadczących na rzecz Wydawcy usługi IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, audytowe.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano nabycia Prenumeraty. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawartą Umową przez okres jej obowiązywania i do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy - do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w celach reklamacji - do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praw konsumenckich – przez okres niezbędny do ich dochodzenia.
  2. Prenumeratorom przysługuje prawo żądania od Wydawcy dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Realizacja praw osoby której dane dotyczą jest możliwa również za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularzu RODO znajdującego się na stronie: https://konto.nowaera.pl/zgloszenie-rodo
  3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód Wydawca informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Wydawca informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  5. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Prenumeraty. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno-prawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i ich podanie jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z przepisów podatkowych.
  6. Dane osobowe Prenumeratorów nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
  7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody Prenumeratorzy mogą wycofać kontaktując się z Wydawcą za pośrednictwem adresu e-mail::swierszczyk@nowaera.pl lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 • § 8.Reklamacje

  1. Prenumerator ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Umowy Prenumeraty przez Wydawcę.
  2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej listem poleconym na adres Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146D lub na adres poczty elektronicznej prenumerata@nowaera.pl
  3. Wydawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania Prenumeratorowi.
  4. W przypadku konsumenta, gdy wada fizyczna towaru została stwierdzona przed upływem roku od jego wydania, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania.
  5. Jeżeli towar ma wadę, Prenumerator może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Wydawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Wydawcę albo Wydawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
  6. Jeżeli towar ma wadę, Prenumerator może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
  7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Wydawcy usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z Umową Prenumeraty w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Wydawcę.
  8. Prenumerator nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
  9. Prenumeratorowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji m.in. w przypadku gdy towar obarczony jest jedną z następujących wad:
   1. fizyczne uszkodzenie oprawy Magazyny lub kartek;
   2. błędy drukarskie i introligatorskie,
  10. Reklamacja dotycząca towaru powinna zostać przesłana w formie pisemnej na adres wskazany w ust. 2 wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem jego zakupu.
  11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Wydawca zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenie reklamacji przez Prenumeratora.
  12. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Wydawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Zwrot płatności nastąpi proporcjonalnie od momentu odstąpienia do upływu Okresu Prenumeraty.
  13. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
  14. Każda reklamacja powinna zawierać następujące elementy:
   1. imię i nazwisko Prenumeratora,
   2. adres do korespondencji,
   3. adres e-mail,
   4. wskazanie nr Magazynu, z którą wiąże się reklamacja,
   5. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację,
   6. określenie zakresu żądania przez klienta składającego reklamację.
  15. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Wydawca zwraca się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  16. Wydawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
  17. Jeżeli Konsument składa reklamację z tytułu rękojmi, w której żąda: wymiany towaru na nowy, wolny od wad, obniżenia ceny - rozpatrzenie reklamacji i powiadomienie Konsumenta o jej przyjęciu bądź odrzuceniu następuje w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Niewywiązanie się przez Wydawcę z powyższego obowiązku oznacza, że uznał on takie żądanie za uzasadnione.
  18. Odpowiedź na reklamację zawierającą sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Wydawcę bezpośrednio klientowi drogą telefoniczną.
  19. W terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez klienta uprawnia Wydawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
  20. W przypadku ostatecznego uznania reklamacji za nieuzasadnioną, Wydawca przekaże klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeśle na nasz koszt Wydawcy reklamowany towar.
  21. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Portalu wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 • § 9. Odstapienie od umowy
  1. Prenumerator, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
     • ·obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
      ·polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
    1. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   2. Uprawnienie wskazane w pkt 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Prenumeratora, będącego konsumentem poprzez przesłanie listem poleconym oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w Al. Jerozolimskich 146 D, 02-305 Warszawa.
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Wydawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Prenumeratora będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
   4. Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Prenumerator będący konsumentem, chyba że Prenumerator będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, niewiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy Prenumeraty, jeżeli na wyraźne żądanie Prenumeratora będącego konsumentem wykonanie Umowy Prenumeraty rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Prenumerator będący konsumentem ma obowiązek zapłacić za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  3. § 10. Rozwiązanie umowy
   1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę Prenumeraty drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego, poprzez przesłanie oświadczenia w wiadomości e-mail.
   2. W razie naruszenia przez Prenumeratora postanowień Regulaminu Wydawca może rozwiązać Umowę Prenumeraty bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia.
   3. 3. W każdym przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wydawcy, jest on zobowiązany do zwrotu Prenumeratorowi części opłaty proporcjonalnej do niewykorzystanego Okresu Prenumeraty.

  4. § 11. Postanowienia końcowe
   1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1360 z póź. zm. ), przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.)
   2. Spory pomiędzy Wydawcą a Prenumeratorem dotyczące Umowy Prenumeraty w pierwszej kolejności rozstrzygane będą w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności rozpoznawane będą przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
   3. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
   4. Wydawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Portalu i poinformowania Prenumeratorów w wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
   5. Umowa Prenumeraty może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
   6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od 25.10.2022 roku.
   7. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są na stronie www.swierszczyk.pl/regulamin-archiwum.